ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10/1/2011 ΕΩΣ 30/6/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΑΡΙΘ.   19/2010
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας διενεργεί Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη Μισθωτή ή Μισθωτών Μεταφοράς των Μαθητών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)  στο Νομό Φλώρινας, για τις ανάγκες Μεταφοράς (Μετάβαση – Επιστροφή) των Μαθητών του Νομού  Φλώρινας,  για  το  χρονικό  διάστημα  από 10-1-2011 έως 30-6-2011, με συνολική Ετήσια Προϋπολογισθείσα δαπάνη 576.935,45€   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 27η Δεκεμβρίου 2010  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.  στην Αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλώρινας – ημιώροφος Διοικητηρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας.
Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό  5 %  επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (στρογγυλοποιημένο). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α. Φλώρινας.
Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Ν. Α. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, ΤΚ 53100 Φλώρινα,5ος όροφος (τηλ. 23850-54503), κάθε εργάσιμη  μέρα  και  ώρα.-

Pin It

Αφήστε μια απάντηση