ΕΕ: ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ξεκίνησαν σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα (Οδηγία 2005/36/ΕΚ).
Η διαβούλευση είναι μια ευκαιρία για τους ενδιαφερόμενους φορείς να αναδείξουν συγκεκριμένα σημεία της Οδηγίας που χρήζουν απλοποίησης και μπορούν να γίνουν πιο φιλικά προς τον χρήστη. Μέσω της διαβούλευσης αναζητούνται επίσης απόψεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο ενσωμάτωσης των επαγγελματιών που εργάζονται στην ενιαία αγορά, και αυξάνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία μίας  Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας (ταυτότητας).
Η παρούσα οδηγία αποτελεί «κλειδί» που θα επιτρέψει στους επαγγελματίες να επωφεληθούν πλήρως από το δυναμικό της ενιαίας αγοράς στην εύρεση εργασίας ή στην επέκταση των επιχειρήσεων τους σε άλλο κράτος μέλος. Η επικαιροποίηση της παρούσας οδηγίας είναι μία από τις δράσεις που ορίζονται στην Δράση για την Ενιαία Αγορά που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2010 και ακολουθεί τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με το πώς η οδηγία λειτουργεί στην πράξη ).
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν μία έκθεση αξιολόγησης και μια Πράσινη Βίβλο που θα εκδοθεί το φθινόπωρο. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για εκσυγχρονισμό της οδηγίας το 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011, ενώ παράλληλα μια δημόσια ακρόαση έχει προγραμματισθεί για τις 21 Φεβρουαρίου 2011.
Η Οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα καλύπτει περισσότερα από 800 επαγγέλματα που ρυθμίζουν τα κράτη μέλη και τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν μόνο εάν ορισμένα επαγγελματικά προσόντα έχουν αποκτηθεί. Ένας αριθμός των επαγγελματιών στον τομέα της Υγείας καθώς και οι Αρχιτέκτονες απολαυμβάνουν αυτόματης αναγνώρισης των προσόντων τους γεγονός που βασίζεται στην εναρμόνιση των αντίστοιχων προϋποθέσεων εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τι αφορά η δημόσια διαβούλευση σχετικά;
Ο διάλογος εστιάζεται σε τρεις βασικές προκλήσεις:
1. Περαιτέρω απλούστευση για τους πολίτες
Η διαβούλευση καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να αξιολογήσουν μια σειρά προτάσεων που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, όταν προσπαθούν να μετεγκατασταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σημαντική βελτίωση θα μπορούσε να είναι πιο συνεπής εφαρμογή της οδηγίας σε όλη την ΕΕ από τις αρχές που ασχολούνται με αυτό (περίπου 1 000). Καλύτερος σχεδιασμός θα μπορούσε να βοηθήσει την αντιμετώπιση των αναγκών των φοιτητών και νέων πτυχιούχων που επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, στο μέλλον. Περαιτέρω βοήθεια για να μετεγκατασταθούν οι επαγγελματίες θα μπορούσε να παρασχεθεί. Τέλος, μπορούν να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της κινητικότητας των επαγγελματιών μεταξύ ενός κράτους μέλους που δεν ρυθμίζει ένα επάγγελμα και ένα κράτος μέλος που ρυθμίζει το επάγγελμα αυτό (π.χ. ξεναγοί τουρισμού, Μηχανικοί, κ.α).
2. Η δυνατότητα της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας
Η διαβούλευση καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με μια Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα που θα μπορούσε να διευκολύνει τους επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό να αποδείξουν τα διαπιστευτήριά τους, ενώ παράλληλα θα προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές και τους εργοδότες και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των αρμοδίων αρχών.
Στις 10 Ιανουαρίου 2011, μια ομάδα καθοδήγησης που αποτελείται από 32 εμπειρογνώμονες από τις ευρωπαϊκές ενώσεις που εκπροσωπούν διαφορετικά επαγγέλματα (αρχιτέκτονες, ιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, οδηγοί βουνού, μαίες, φαρμακοποιοί, μηχανικοί, οι κτηματομεσίτες, οι επαγγελματίες του τουριστικού τομέα και άλλοι), καθώς και εμπειρογνώμονες από 10 κράτη μέλη (ιδίως από το Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο), θα διερευνήσουν το θέμα καθιέρωσης μιας  Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011, και μια δημόσια ακρόαση έχει προγραμματισθεί για τις 21 Φεβρουαρίου 2011. Η τελική έκθεση αξιολόγησης και μια Πράσινη Βίβλος θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2011. Αυτό θα συνοδευτεί από νομοθετική πρόταση για τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας το 2012.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση