Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιμορφωτών για διδασκαλία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιμορφωτών για διδασκαλία στην A’ Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής
Επιμόρφωσης νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους
2010-2011
Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2010-2011  σύμφωνα με την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 118355/Δ3/30-09-2010 πρόκειται να
πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 18 Οκτωβρίου μέχρι 17 Δεκεμβρίου 2010.
Όσοι επιθυμούν να διδάξουν ως επιμορφωτές στα τμήματα του Π.Ε.Κ. Κοζάνης καλούνται να υποβάλουν αίτηση από 8
έως και 15/10/2010.
Στην Α΄ Φάση μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφωτές:
α) Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στελέχη του Π.Ι. (Σύμβουλοι, Πάρεδροι) και Σχολικοί Σύμβουλοι.
β) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα (με μεταπτυχιακούς τίτλους, με
γνώση και εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα-δράσεις) οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία ή σε
εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ.
γ) Ιδιώτες χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι διδάσκουν βάσει του Π.Δ. 407/80,
δ) Μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων «Ε.Ε.ΔΙ.Π.» (Ν. 2817/2000)
ε) Συνταξιούχοι: Καθηγητές Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, Σύμβουλοι ή Πάρεδροι του Π.Ι. και Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι
συνταξιοδοτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας.
Οι επιμορφωτές της Α’ φάσης κάθε βαθμίδας και ειδικότητας υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην κοινή ενημερωτική
συνάντηση που θα οργανωθεί με ευθύνη της διοίκησης του Π.Ε.Κ.
Οι υποψήφιοι επιμορφωτές καλούνται να καταθέσουν στο Π.Ε.Κ με e-mail στη διεύθυνση mail@pek.koz.sch.gr ή με φαξ
στο 24610-23145 τα εξής:
α. Αίτηση
β. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία που θεμελιώνουν την δυνατότητα του
ενδιαφερόμενου για διδασκαλία κάθε συγκεκριμένου αντικειμένου (θέση, ιδιότητα, γνωστικό αντικείμενο, ερευνητικά
ενδιαφέροντα, σημαντικότερες δημοσιεύσεις), και
γ. Συνοπτικό διάγραμμα διδασκαλίας (θεματικό πεδίο, σύντομη περίληψη, στόχοι διδασκαλίας, μεθοδολογία, εκπαιδευτικό
υλικό και ενδεικτική βιβλιογραφία). Το συνοπτικό διάγραμμα διδασκαλίας και το επιμορφωτικό υλικό που θα χορηγήσουν
στους επιμορφούμενους θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ.
Το βιογραφικό σημείωμα και το συνοπτικό διάγραμμα διδασκαλίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 5 δακτυλογραφημένες
σελίδες 4Α, γραμματοσειρά 12pt και διάστιχο 1,5.
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν ως επιμορφωτές υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Π.Ε.Κ. επικυρωμένα αντίγραφα
των τίτλων που πιστοποιούν τα αυξημένα προσόντα τους.
Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Α’ Φάσης είναι οι ακόλουθες:
Α’ φάση για νεοδιόριστους 2010-11
Θεματικά πεδία
Ώρες πεδίου
Ώρες ενότητας
1α  Βασικές αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης – Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
1β Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού
1γ Το σχολείο ως πολυδύναμη εκπαιδευτική και πολιτισμική κοινότητα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού σ’ αυτό
1δ Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης
2α Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος
2β Χρήση των αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων
3α Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη και ερευνητική διαδικασία σε σχέση με τον μαθητή  και το διδακτικό έργο
3β  Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
Α’ φάση για αναπληρωτές 2010-11
Θεματικά πεδία
Ώρες πεδίου
Ώρες ενότητας
1α  Βασικές αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης – Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
1β Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού
1γ Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης
2α Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος
2β Χρήση των αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία γνωστικών
αντικειμένων
3α Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη και ερευνητική διαδικασία σε σχέση με τον μαθητή  και το διδακτικό έργο
3β  Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Pin It

Αφήστε μια απάντηση