10η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Ημ/νία Ανάρτησης: 13 Φεβρουαρίου, 2023

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  την Τετάρτη  15/02/2023 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια προφορικής δημοπρασίας ενώπιον της Ο.Ε. μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 5/2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια εφημερίδων (Εισηγητής: Γεν. Δ/ντής Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ..)
 5. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή οφειλής στην εταιρεία Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης δέκα εννέα χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και έντεκα λεπτών (19.753,11) συνολικά, για τον καθαρισμό ρεμάτων στο ΤΟΕΒ Βράχου της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής:Δ/ντης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Μ.)
 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ συν ΦΠΑ, για εργασίες καθαρισμού/αποκατάστασης των δύο υδατορρεμάτων, εντός της Τ.Κ. Αναρράχης Δήμου Εορδαίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων(Εισηγητής:Δ/ντης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Μ.)
 8. Έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο «INTERREG-COMPUTING POWER GOES GREEN (MIS-5129748)» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 9. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 10. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή σε «Ταξίδι εξοικείωσης για την ανάδειξη χειμερινών προορισμών με χιονοδρομικά κέντρα / Γραφείο ΕΟΤ Ρουμανίας» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης Π.Δ.Μ.)
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για την κάλυψη εξόδων σε υπηρεσίες τροφοδοσίας – catering στις Εκδηλώσεις Υγείας(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας)
 13.  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 155/23 απόφασης της οικονομικής επιτροπής λόγω αλλαγής των δρομολογίων (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης- Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας Εμπορίου Παιδείας και Απασχόλησης Π.Ε. Κοζάνης)
 14. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 15. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμών χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) ΠΕ Κοζάνης έτους 2022(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 16. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 13.950,00 για την ανανέωση της συνδρομής της ΠΕ. Φλώρινας στις Βάσεις Δεδομένων Δήμος ΝΕΤ και 4412.gr για τα έτη 2023, 2024 και 2025(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 19. Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 3.720,00 για την ανανέωση της συνδρομής της ΠΕ. Φλώρινας στη Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»  για τα έτη 2023, 2024 και 2025(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 20. Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 22.310,00 με Φ.Π.Α.  για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπαλλήλων της Π.Ε. Φλώρινας το έτος 2023 & τον Ιανουάριο του 2024(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 3.000,00 με Φ.Π.Α.  για την προμήθεια, επισκευή και τοποθέτηση κλειδαριών, πόμολων πορτών, λαβών επίπλων, λουκέτων με βάσεις, σφραγίδων, πινακίδων πόρτας, κλειδιών και αντιγράφων κλειδιών για το έτος 2023 και τον Ιανουάριο του 2024(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με νέο αίτημα του Νηπιαγωγείου Αντιγόνου,στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2022-23(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)
 1. Αποδοχή Γνωμοδότησης & Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής ΕνότηταςΓρεβενών) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 2. Αποδοχή Γνωμοδότησης & Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου γιαεκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για ενδοδικαστικό συμβιβασμό (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 3. Έγκριση δαπανών για την συνδιοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων της Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 4. Έγκριση α) Δαπάνης Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023  στην Π.Ε. Γρεβενών β)Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης τιμής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση μερικής τροποποίησης συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών σχολ.έτους 2022-2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας Εμπορίου Παιδείας και Απασχόλησης)
 6. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων με τίτλο Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης»,  της Πράξης «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου & οχημάτων για την   Δ.Τ.Ε. Π.Ε Κοζάνης για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε Κοζάνης», με Κωδ. ΟΠΣ 5071329, η οποία έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του άξονα Προτεραιότητας 5  «Προώθηση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 7. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, λόγω αποκλειστικότητας, ανάθεσης υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOODEXPO 2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 8. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια της διαπραγμάτευσης των όρων για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOODEXPO 2023», μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 9. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Π.Ε. Καστοριάς»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  3.800.000,00€ με ΦΠΑ (Εισηγητής:Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 10. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) (Εισηγητής:Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»,  προϋπολογισμού 1.500.000,000 € (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση του 3ου Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμών, για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό 3/2022, “Προμήθειας ενός (1)  Ελκυστήρα-Τράκτορα  και ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader), για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς»,Προϋπολογισμούμε ΦΠΑ : 550.000,00 € – Α΄ΤΜΗΜΑ Προμήθειας ενός (1)  Ελκυστήρα-Τράκτορα (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών και Διοικητικών  Υπηρεσιών)
 13. 2η τροποποίηση της 1711/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2022-2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)
 14. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση Φωτισμού στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε Φλώρινας”(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 15. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση φθορών – Σύνδεση αγροτικών δρόμων – Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας” ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 16. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α΄ ΦΑΣΗ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών- Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριου Βόσδου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)

 

 

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

-Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών

Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας

 1. – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε Γρεβενών

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας

 1. Μ.Μ.Ε.
TAGGED: Δυτική Μακεδονία,