Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ – γράφει ο Γεώργιος Τρυφωνόπουλος...

Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ, τὴν θεόσωμον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς ᾍδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν δι’ ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡμέτερον γένος ἀνακ...