2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.4 ΣΕ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Φεβρουαρίου, 2013

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1.4 «ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΜΕ ΞΗΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

 

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να συμμετέχουν στη δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

1. Στόχος της δράσης 1.4.

Στόχος της δράσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της κατανάλωσης αρδευτικού νερού και της χρήσης χημικών εισροών.

2. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 8/2/2013 έως 8/3/2013

3.Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων για συμμετοχή υποβάλλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) ή στα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ, αίτηση ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένη.

4.Δικαιούχοι.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων για τη δράση μπορούν να κριθούν αγρότες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για μια πενταετία, η οποία έχει ήδη αρχίσει από την 15η Νοεμβρίου 2012.

ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ (1) ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214.

5. Τομείς Παρέμβασης

Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλέξιμα  είναι τα αγροτεμάχια με ελάχιστο  μέγεθος 0,05 Ha (0,5στρ)  τα οποία καλλιεργήθηκαν με αρδευόμενο αραβόσιτο και μηδική και δηλώθηκαν στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) έτους 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, Πτολεμαίων 1,  Διοικητήριο ΤΚ   53100 Φλώρινα Τηλ. Γραφείου Αμυνταίου 2386022478 (Τζήκα Παρασκεύη). Επίσης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr & www.agrotikianaptixi.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..