32 Θέσεις εργασίας στον ΑΗΣ Μελίτης

32 Θέσεις εργασίας στον ΑΗΣ Μελίτης

Το Εργατοϋπαληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών), συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης, που εδρεύει στο Νομό Φλώρινας και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα αριθμού ατόμων:

2 ΠΕ Μηχανικός Ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Μηχανικός Βάρδιας)
13 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Βάρδιας)
8 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων (Ημερήσιοι)
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Βάρδιας)
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Ημερήσιοι)
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού)
1 ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Υδραυλικών)
2 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί – χειριστές (Οδηγοί χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΘ /ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, Τ.Θ 1, Τ.Κ. 53071 – Μελίτη – Φλώρινας, υπόψη κ. Κούσια Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 23850-39083). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Τρίτη 12/06/2018 έως και την Πέμπτη 21/06/2018 στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Μελίτης (Διοικητήριο 1ος όροφος, γραφείο 10) .

 

Έντυπο Αίτησης_ΤΣΠ3_2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ – ΣΟΧ ΔΕΗ 1-2018

Pin It

Αφήστε μια απάντηση