40η Πρόσκληση σε  μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Ιουλίου, 2022

Η συνεδρίαση την Τετάρτη 27/07/2022 και ώρα 10:00  δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων της Επ. Οδ. Αιανής-Καισαρειάς στο τέλος της Περιφερειακής Οδού Καισαρειάς» Συνολικού Προϋπολογισμού: 52.500,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης» Συνολικού Προϋπολογισμού: 308.000,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση του έργου             με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟ – ΝΗΣΙ», μεταξύ των συμβαλλομένων Π.Δ.Μ. και ΑΝ.ΚΟ. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 5. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου:
  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΕΛΙΤΗΣ – Τ.Κ. ΣΚΟΠΟΥ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση του Ι πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης : «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Μαρίνας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων)
 7. Λήψη απόφασης περί της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε» και Αποστολή 4ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης  : «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος  Αρμενοχωρίου» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων)
 8. Έγκριση 3ης Τροποποίησης (Τροπ. 3) του Προγράμματος που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 541 της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 9. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Β τρίμηνο 2022 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση του πρακτικού II Αποσφράγισης  Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών  «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» προϋπολογισμού 86.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Ανοικτού   Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 12. Παράταση σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση της 1ης Πρόσκλησης της Π.Ε. Φλώρινας για την υποβολή ηλεκτρονικά (Α/Α Συστήματος 168654) οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του αριθ. 108676/2021 Διεθνούς μειοδοτικού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του  δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την σύναψη επιμέρους συμβάσεων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2022-23 και των όρων της Πρόσκλησης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 129.902,40 € για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & λιπαντικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων , μηχανημάτων και ποσού 7.680,56 €  για την προμήθεια λιπαντικών για το χρονικό διάστημα από 1/11/2022 έως και 31/10/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 130.764,20 € για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το χρονικό διάστημα από 1/11/2022 έως 31/10/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 16. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 17. Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 των προσφερόμενων ακινήτων στα πλαίσια  των Δημοπρασιών  για την μίσθωση κτηρίων  στέγασης  για τις ανάγκες της ΠΕ Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) για κατάσχεση εις χείρας τρίτου» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 19. Έγκριση αποδοχής γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με: Α   α) εάν η Π.Δ.Μ. οφείλει το ποσό που αναζητείται από την ΑΝ.ΚΟ, και  β) εάν κατά συνέπεια θα πρέπει ή όχι η Π.Δ.Μ. να συμμετάσχει στη διαδικασία ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σε Συμβούλιο του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 20. Έγκριση αποδοχής γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με: Α   α) εάν η Π.Δ.Μ. οφείλει το ποσό που αναζητείται από την ΑΝ.ΚΟ, και  β) εάν κατά συνέπεια θα πρέπει ή όχι η Π.Δ.Μ. να συμμετάσχει στη διαδικασία ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σε Συμβούλιο του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 21. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κοζάνης «Πλατάνια» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις 22 και 23 Αυγούστου του 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού ως συνεκθέτης του ΕΟΤ για το Β΄ εξάμηνο του 2022 (Εισηγητής: Γενικός Δ/ντης Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης)
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 595,20€ (συμπ ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών συναρμολόγησης ντουλαπών και γραφείων στο πλαίσιο μετακόμισης του Κ.Ε.Σ.Υ. Κοζάνης σε νέο μισθωμένο κτίριο (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Σύλλογο Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών ΕΛΠΙΔΑ στο Σπήλαιο Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 26. Έγκριση δαπανών για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης Topos Festival με τη Λέσχη 4×4 Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 27. Έγκριση δαπανών για την συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Βατολάκκου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 33. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 34. Έγκριση δαπάνης Πολιτικής Προστασίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας)
TAGGED: Δυτική Μακεδονία,