58η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Νοεμβρίου, 2022

Η συνεδρίαση την Τετάρτη 09/11/2022 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 74 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/2008», Συνολικού Προϋπολογισμού: 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΘΕΣΗ ΣΛΑΤΕΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 51.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση  Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» ΠροϋπολογισμΟΎ: 5.450.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (Δικαιολογητικά Μειοδότη) και κατακύρωση συμβάσεων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού που αφορά τα υποέργα 3 και 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΚΑΙ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» Προϋπολογισμού: Υποέργο 3:  1.358.048,00 ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α), Υποέργο 4:     131.440,00 ΕΥΡΩ  (με Φ.Π.Α) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε. (έδρα) / Π.Δ.Μ.» ΣΑΕΠ 541 (με αριθμό 2014ΕΠ54100002 έδρα) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 8. Έγκριση διενέργειας, έγκριση όρων και έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτρονικής Ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημοσιάς σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου «Computing Power Goes Green – Go Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «(INTERREG V-B) BALKAN – MEDITERRANEAN 2014-2020, των πακέτων εργασίας (Work Packages) 3,4 και 5, τμήματα 1,2 και 3 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση των  Πρακτικών Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, 2 Των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3 Των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης για ένα έτος (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού I  που αφορά στον  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Προμήθεια & μεταφορά αλατιού  για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού  ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2022-2023» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 13. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης   (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 14. Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια του Διεθνούς Διαγωνισμού προμήθειας οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκομένων για τις ανάγκες της Δ.Τ.Υ ΠΔΜ Έδρας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση δαπάνης για μετάφραση κειμένου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 16. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρων (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 17. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της ισχύος Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ στη θέση «ΖΙΔΑΝΙ» της Π.Ε. Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση διαφόρων χειμερινών εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Εταιρείας Βλάστης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από 3/12/2022 έως 27/2/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 19. Έγκριση  Δαπάνης  για  την  διοργάνωση διημερίδας «Ημέρα  καινοτομίας στην   Περιφερειακή  Ενότητα  Καστοριάς  26 & 27 Νοεμβρίου 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 20. Έγκριση δαπάνης που αφορά τελεσίδικη απόφαση 1204/2022 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση δαπάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 25. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 29. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,