Πρόσκληση του Ε.Σ.Π.Α. €930.000,00 για τον εθνικό Δρυμό των Πρεσπών

Ημ/νία Ανάρτησης: 6 Σεπτεμβρίου, 2010

kirkosgiorgosΠρόσκληση του Ε.Σ.Π.Α.

€930.000,00 για τον εθνικό Δρυμό των Πρεσπών

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κίρκος, προχώρησε στη δημοσιοποίηση πρόσκλησης από τον άξονα προτεραιότητας 8

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013».

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά τον κωδικό προτεραιότητας 51 «προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές

NATURA 2000)» και οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του άξονα που είναι η προστασία και ανάδειξη του

φυσικού περιβάλλοντος και η ολοκληρωμένη διαχείριση προστατευμένων περιοχών και σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων. Κατηγορίες πράξεων που αφορά η

πρόσκληση είναι η στήριξη φορέων διαχείρισης προστατευμένων περιοχών με δυνητικούς δικαιούχους τους φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών).

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παραπάνω κατηγορίας πράξεων, θα περιλαμβάνουν σχεδιασμό και οργάνωση της λειτουργίας

των προστατευμένων περιοχών και των φορέων διαχείρισης, συμπληρωματική κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση των φορέων διαχείρισης, έργα προστασίας

και διαχείρισης των προστατευμένων περιοχών, έργα ανάδειξής τους και προσέλκυσης επισκεπτών, λειτουργία των φορέων, των προστατευμένων περιοχών,

δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, μελέτες και υπηρεσίες στήριξης της λειτουργίας και προστασίας των περιοχών, προμήθειες υποδομής και λειτουργίας

(συμπληρωματικές) και προμήθειες απαραίτητες για την υλοποίηση εγκεκριμένων δράσεων.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα έχουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους, ενώ η

συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης €930.000,00.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων είναι μεταξύ 2 Σεπτεμβρίου 2010 και 19 Νοεμβρίου 2010 ή μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας

δαπάνης. Σημειώνεται ότι θα διενεργηθεί άμεση αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική

Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης 50100, κτίριο Περιφέρειας 2ος όροφος, και τις ώρες 9:00 – 15:00 όλες τις

εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά, με απόδειξη υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για την υποβολή προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινήσεις, μπορούν να λαβαίνουν οι ενδιαφερόμενοι από την

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και συγκεκριμένα στα τηλέφωνα 2461350910, 50934, 50953, 50911.