Αδειοδοτήθηκε η ΔΙΑΔΥΜΑ για την εκμετάλλευση του βιοαερίου του χυτά δυτ. Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 7 Φεβρουαρίου, 2014

xyta-vioaerio

Με την υπ’αριθ. 32/2014 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), χορηγήθηκε στην ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος 1,5 MW, από ΑΠΕ και ειδικότερα από το εκλυόμενο βιοαερίου του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια χώνευση του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων, ενώ η υψηλή περιεκτικότητά του σε μεθάνιο το καθιστά κατάλληλο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στον ΧΥΤΑ Δυτ.Μακεδονίας καταλήγουν από τα μέσα του 2005 το σύνολο των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων των Δήμων της Περιφέρειας. Η συλλογή του βιοαερίου από τη μάζα των απορριμμάτων γίνεται με άντληση, μέσω ενός δικτύου (κατακόρυφων και οριζόντιων) σωληνώσεων που θα αναπτυχθεί στο ΧΥΤΑ, το οποίο εν συνεχεία οδηγείται με μονάδα αφύγρανσης, πριν τελικώς καταλήξει στην μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.
Η υλοποίηση του έργου αυτού είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς αφενός αποτελεί υποχρέωση για τη ΔΙΑΔΥΜΑ στα πλαίσια της αδειοδότησης και της καλής λειτουργίας των υποδομών του ΧΥΤΑ, αφετέρου υπάρχει περιβαλλοντικό όφελος από τη μείωση των ισοδύναμων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (το μεθάνιο είναι 21 φορές περισσότερο δραστικό για το φαινόμενου του θερμοκηπίου) και την υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή.
Προτεραιότητα της ΔΙΑΔΥΜΑ από την υλοποίηση της εγκατάστασης θα είναι κάλυψη των δικών της αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ θα υπάρχουν και έσοδα από τη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της χώρας, προς όφελος των 12 Δήμων-μετόχων της επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι η άδεια παραγωγής ενέργειας από τη ΡΑΕ ανήκει στη ΔΙΑΔΥΜΑ, η οποία θα είναι και φορέας υλοποίησης της επένδυσης.
Διευκρινίζουμε, σε συνέχεια δημοσιευμάτων και ερωτημάτων που τίθενται τελευταία δημοσίως μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ότι το έργο της ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου του ΧΥΤΑ αφορά απορρίμματα που ήδη έχουν εναποτεθεί στον ΧΥΤΑ από το 2005 και δεν σχετίζεται με το έργο της Μονάδας Μηχανικής & Βιολογικής Επεξεργασίας των σύμμεικτων απορριμμάτων προς συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, που θα υλοποιεί με ΣΔΙΤ.
Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι τα πρόγραμμα ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) για τα χαρτιά, τα πλαστικά, τα γυαλιά και τα μέταλλα, που εφαρμόζεται σε όλους του Δήμους της Δυτικής Μακεδονία θα συνεχιστεί και μάλιστα θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια, ενώ θα επεκταθεί και στο κλάσμα των οργανικών αποβλήτων (έχει κατατεθεί σχετική πρόταση χρηματοδότησης του απαραίτητου εξοπλισμού στο ΕΠΠΕΡΑΑ).
Όλες οι δράσεις που υλοποιούνται από τη ΔΙΑΔΥΜΑ είναι σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ) και γίνονται πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την επίτευξη των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία,