ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΜΕ ΞΗΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 22 Απριλίου, 2012

kapnoparagogos-2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

1.4 «ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΜΕ ΞΗΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

 

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να συμμετέχουν στη δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

1. Στόχος της δράσης 2.3.

Στόχος της δράσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της κατανάλωσης αρδευτικού νερού και της χρήσης χημικών εισροών.

2. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 9/4/2012 έως 25/5/2012

3.Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων για συμμετοχή υποβάλλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) ή στα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ, αίτηση ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένη.

4.Δικαιούχοι.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων για τη δράση μπορούν να κριθούν αγρότες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για μια πενταετία, η οποία έχει ήδη αρχίσει από την 15η Οκτωβρίου 2011.

ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ (1) ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214.

5. Τομείς Παρέμβασης

Σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλέξιμα  είναι τα αγροτεμάχια με ελάχιστο  μέγεθος 0,05 Ha (0,5στρ)  τα οποία καλλιεργήθηκαν με αραβόσιτο και μηδική και δηλώθηκαν στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) έτους 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  1. Ε.Α.Σ.  Φλώρινας ,  7ης Νοεμβρίου  26,  Τ.Κ.  53100,  Φλώρινα Τηλ. 2385028751
  2. Ε.Α.Σ.  Αμυνταίου,  Γυμναστηρίου  7,  Τ.Κ.  53200, Αμύνταιο Τηλ.2385023835
  3. ΚΕΠΠΥΕΛ  Αμυνταίου, 1ο χλμ.  Αμυνταίου – Ξινού Νερού,  Τ.Κ.  53200  Τηλ.2386023421
  4. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, Πτολεμαίων 1,  Διοικητήριο ΤΚ   53100 Φλώρινα Τηλ. Γραφείου Αμυνταίου 2386022478

 

Επίσης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr & www.agrotikianaptixi.gr