ΑΝ.ΚΟ. :Πρόσκληση για διμερή Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Ιουνίου, 2024

Πρόσκληση για διμερή Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας

Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας του συστήματος έρευνας και καινοτομίας μέσω ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων άλλων χωρών.​

Ειδικότερα η Δράση στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων από Ελλάδα και Γερμανία που απασχολούν υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Γερμανίας είναι το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας.​

Η Δράση αποτελεί επιχορήγηση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης.
Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να σχεδιάσουν το ερευνητικό τους έργο αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη. Η βασική έρευνα δεν αποτελεί επιλέξιμη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης στην παρούσα Δράση.

  • ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται: Δικαιούχοι της Δράσης είναι: επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί.

Επιχείρηση: Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν έργο έρευνα​ς και ανάπτυξης, το αντικείμενο του οποίου εμπίπτει στους επιλεγμένους τομείς δραστηριότητας της Πρόσκλησης στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ).

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να δραστηριοποιούνται σε εγκατάσταση στην Ελλάδα ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση, εφόσον συνεργάζονται τουλάχιστον με μία μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ). Σημειώνεται ότι η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος πρέπει κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, να έχει εγκατάσταση ή υποκατάστημα, το οποίο να λειτουργεί νόμιμα στην ελληνική περιφέρεια όπου χωροθετείται η ενίσχυση σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης.

Ερευνητικός Οργανισμός: Φορέας (όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική και/ή εικονική παρουσία) ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσης. Στην περίπτωση που ο φορέας αυτός διενεργεί, επίσης, οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά ένα τέτοιο φορέα, όπως με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα που αυτός παράγει.

  • Περίοδος υποβολής
    από 27/6/2024 έως 24/7/2024 (και ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο OΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.​

Προϋπολογισμός: € 4.000.000

  • ​880.000 € για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο.
  • 3.120.000 € για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

Σχετικά αρχεία εδώ

TAGGED: ΑΝ.ΚΟ., Δυτική Μακεδονία, Κοζάνη,