Ανακαθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας, οικονομικού έτους 2018.

 Ανακαθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας,
οικονομικού έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση,
….των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
β) Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 82 του Ν. 4055/2012 και του αρ. 41 του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/ Α΄),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του αρ. 29 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

γ) Τις διατάξεις του Ν. 4270 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κλπ» και το ΠΔ
89/2014 (ΦΕΚ 134/Α) όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
δ) Τον κρατικό προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018.
ε) Την αρ. Φ1/Α/1484/224297/20-12-2017/Β1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.».

στ) Την αρ. 12444/25-01-2018/Β2 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων για κάλυψη δαπανών λειτουργίας οικονομικού έτους 2018».
ζ) Τις διατάξεις του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α’/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις».
η) Την αρ. πρωτ. 42584/14.03.2018/Β2 (ΑΔΑ: ΩΓΛ44653ΠΣ-ΧΔΕ) απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα
«Τροποποίηση υπουργικής απόφασης με αριθμ. 12450/25.01.2018/Β2 και καθορισμός επιχορήγησης του
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για δαπάνες λειτουργίας, σίτισης φοιτητών και έκτακτου διδακτικού
προσωπικού, οικονομικού έτους 2018».

θ) Την αρ. 33621/28.02.2018/Β2 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανακαθορισμός επιχορήγησης προς την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών για κάλυψη δαπανών
λειτουργίας, οικονομικού έτους 2018», με βάση την οποία έχει ήδη καθοριστεί πρόσθετη επιχορήγηση ποσού ύψους #400.000,00# € για το φορέα.
ι) Την αρ. 89937/01.06.2018/Β2 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Ανακαθορισμός επιχορήγησης και χρηματοδότηση του Ιόνιου Πανεπιστημίου για κάλυψη δαπανών λειτουργίας, οικονομικού έτους 2018», ποσού ύψους #5.000,00# €.
ια) Την αρ. 101305/19.06.2018/Β2 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανακαθορισμός επιχορήγησης και χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Πατρών για κάλυψη δαπανών λειτουργίας, οικονομικού έτους 2018», ποσού ύψους #7.500,00# €.
ιβ) Την αρ. 2/21802/10.05.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Μεταβολές
Εκτελούμενου Προϋπολογισμού».

Αποφασίζουμε

Α. Καθορίζουμε εκ νέου την επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήμια της χώρας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στο ποσό των #91.313.091,00#€ (ενενήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων ενενήντα ενός ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 2421 «Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα» του Ειδικού Φορέα Φ. 19-250 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οικονομικού έτους 2018 και το κατανέμουμε στα Ιδρύματα ως εξής:
ΙΔΡΥΜΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ                ΝΕΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
(Κ.Α.Ε. 2421 ΤΟΥ Φ. 19-250)       Κ.Α.Ε. 2421 ΤΟΥ Φ. 19-250)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 9.500.000 12.125.760
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 11.930.000  15.227.402
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 3.350.000  4.275.926
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2.380.000  3.037.822
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1.230.000  1.569.967
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 830.000 –
Πάντειο Πανεπ/μιο Κοιν/κών & Πολιτικών Επιστημών 1.850.000  2.361.332
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 1.950.000  2.488.972
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1.420.000  1.812.482
Πανεπιστήμιο Πατρών 5.700.000  7.282.956
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 3.780.000  4.824.776
Πανεπιστήμιο Κρήτης 3.350.000  4.275.926
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 3.350.000  4.275.926
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3.600.000  4.595.025
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 5.670.000  7.237.164
Πολυτεχνείο Κρήτης 1.200.000  1.531.675
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1.140.000  1.460.091
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 740.000  944.533
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 1.400.000  1.786.954
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 800.000  1.021.117
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 450.000  574.378
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας 160.000  204.223
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 6.580.000  8.398.684

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 72.360.000  91.313.091
Ποσά σε ευρώ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Κοινοποίηση
Πανεπιστήμια της χώρας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση