Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου Επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας έτους 2017»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011)
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540 Β’/7-11-2011)
  3. Την με ΑΠ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/8-8-2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση σχολικών μονάδων Δήμου Φλώρινας έτους 2017»
  6. Την κατάσταση τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Φλώρινας

 

Γνωστοποιούμε τη διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Καπετάν Κώττα 1, την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr

Ο Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κοσμάς Κοσμίδης

Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α’

Pin It

Αφήστε μια απάντηση