Ανακοίνωση θέσης εργασίας στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Ημ/νία Ανάρτησης: 8 Ιουλίου, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η περιβαλλοντική οργάνωση Εταιρία Προστασίας Πρεσπών επιθυμεί να καλύψει θέση συντονιστή έργου τριετούς διάρκειας σχετικoύ με την υδρολογία και οικολογική σημασία των ρεμάτων και παρόχθιων ζωνών των Πρεσπών με τόπο εργασίας στα γραφεία της στο Λαιμό Πρεσπών. Υπάρχει δυνατότητα και εξ αποστάσεως εργασίας, αλλά με παρουσία στο γραφείο τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες το μήνα.

Τίτλος θέσης: Συντονιστής έργου ανάδειξης της οικολογικής σημασίας των ρεμάτων και παρόχθιων ζωνών της Πρέσπας.

Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Ο συντονισμός δράσεων έρευνας και διαχείρισης των παρόχθιων ζωνών, όπως αυτές αναφέρονται στο εν λόγω έργο καθώς και όλων των σχετικών δράσεων εξωστρέφειας και επικοινωνίας.

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο Συντονιστής έργου ανάδειξης της σημασίας των παρόχθιων ζωνών έχει την ευθύνη για:

Τον συντονισμό των δράσεων έρευνας και διαχείρισης του έργου σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ και εξωτερικούς συνεργάτες
Τον σχεδιασμό και εφαρμογή των ετήσιων πλάνων εργασίας και προϋπολογισμού του έργου σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
Την υποστήριξη δημιουργίας επικοινωνιακού περιεχομένου, υλικού και δράσεων επικοινωνίας που αφορούν στο έργο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. έντυπα, ενημερωτικά γράμματα, δελτία τύπου, ψηφιακές εφαρμογές, ψηφιακό υλικό, video, περιβαλλοντική εκπαίδευση, διοργάνωση δραστηριοτήτων για εθελοντές που αφορούν στο έργο) σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ.

Α. Απαραίτητα Προσόντα
· Πτυχίο/Δίπλωμα Πανεπιστημιακού Επιπέδου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής γεωτεχνικών, πολυτεχνικών, βιολογικών και περιβαλλοντικών σχολών

Κατεύθυνση σπουδών Υδραυλικής/Υδρολογίας/Εγγείων Βελτιώσεων/Διαχείρισης Υδατικών Πόρων/ Δασοτεχνικών – Υδρονομικών Έργων/Υδάτινων οικοσυστημάτων ή συναφών
· Πτυχιακή Εργασία με θέμα σχετικό με τις κατευθύνσεις σπουδών που προαναφέρονται

· Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (επιπέδου Proficiency)

· Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας

· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για όσους εφαρμόζεται).

· Άριστη γνώση προγραμμάτων Office

Β. Επιθυμητά προσόντα

Γνώσεις Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) (ArcGIS ή/και PostGIS)
· Γνώση μοντέλων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων όπως ενδεικτικά των: DHI, Wallingford Software, US EPA, USGS, Delft, πχ HEC, Modflow, MIKE, Infoworks, Topmodel κτλ

· Προϋπηρεσία σε έργα και δράσεις διαχείρισης υδατικών πόρων/υδατικών οικοσυστημάτων

· Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις σπουδών

· Εμπειρία στην ολοκλήρωση και κατάθεση προτάσεων έργων

· Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

Γ. Προσωπικά Χαρακτηριστικά
· Υπευθυνότητα, ευελιξία, αποφασιστικότητα

· Αποδοτική διαχείριση χρόνου και τήρηση προθεσμιών, μεθοδικότητα

· Ικανότητα ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας

· Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών

· Διαθεσιμότητα για ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

· Ικανότητα εργασίας στο πεδίο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 22/7/2022 στην παρακάτω διεύθυνση, κατά προτίμηση με e-mail: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Άγιος Γερμανός Πρέσπας, Τ.Κ. 531 50. Τηλ.: 23850 51211, Ε-mail: spp@spp.gr

Αν δεν λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής της αίτησής σας, παρακαλούμε επιβεβαιώστε τηλεφωνικά τη λήψη της ζητώντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

Ενημερωτικό σημείωμα:

Η διαδικασία επιλογής υλοποιείται από επιτροπή της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και διακρίνεται σε 2 φάσεις:

Α. Αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή προς συνέντευξη

Β. Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης και τελική επιλογή

Η επιλογή προσωπικού γίνεται με συνεκτίμηση όλων των δεδομένων της αίτησης σύμφωνα με όλα τα ως άνω κριτήρια της ανακοίνωσης και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της οργάνωσης.

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν αυστηρώς εμπιστευτικά.

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Τ 23850 51211 |

E spp@spp.gr | W www.spp.gr

Τ.Κ. 531 50 Άγιος Γερμανός, Πρέσπα

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: Εργασία, Πρέσπες,