Αναβάλλονται οι εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ στο Λέχοβο και το Νυμφαίο

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Απριλίου, 2020

Δεν θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ στο Λέχοβο και το Νυμφαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών με αποτέλεσμα να μην γίνει και η προγραμματισμένη διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Åéêüíåò áðü ôï ÌÜôé, ìéá åâäïìÜäá ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöéêÞ ðõñêáãßá. Óõíåñãåßï ôçò ÄÅÇ âñßóêåôáé óôçí ðåñéï÷Þ.