Απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυντας σε ερώτηση του βουλευτή Γ. Αντωνιάδη

Απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυντας σε ερώτηση του βουλευτή Γ. Αντωνιάδη για τις μεταθέσεις:

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση 6199/06-03-2019 της Βουλής των Ελλήνων.
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γιάννης Αντωνιάδης με θέμα «Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία μεταθέσεων των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Το πλαίσιο των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ρυθμίζεται από το Ν.3883/2010 (ΦΕΚ τ. Α’ 87) και εξειδικεύεται με την Υπουργική Απόφαση Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΦΕΚ τ. Β’ 468/14 Φεβ 18), με τα οποία εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα στο σύστημα των μεταθέσεων.

Ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των ΕΔ, διέπεται κατά προτεραιότητα από υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου των ΕΔ, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών.

Έχοντας υπόψη τον δυναμικό χαρακτήρα της ανωτέρω διαδικασίας, που υπόκειται σε πληθώρα υπηρεσιακών και κοινωνικών παραμέτρων και με δεδομένη την ισχύουσα θέσπιση αρκετών κοινωνικών κριτηρίων, που επηρεάζουν τον σχεδιασμό των υπηρεσιακών μετακινήσεων (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, στελέχη με σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία κλπ), η θεσμοθέτηση «αμετάθετου» προνομίου για κατηγορίες στελεχών με μόνο κριτήριο τα έτη υπηρεσίας, καθώς και η θέσπιση ανώτατου ορίου μεταθέσεων, με συναφείς περιορισμούς ως προς τον αριθμό και το είδος των μεταθέσεων, εισάγει υπέρμετρους περιορισμούς στην Υπηρεσία, όσον αφορά την αξιοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού για χρονικό διάστημα που μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του υπηρεσιακού τους βίου και τελικά τη διατήρηση του αξιόμαχου των ΕΔ.

Όσον αφορά στη δυνατότητα παραμονής των υπηρετούντων στελεχών στη νήσο Κύπρο πέραν των δύο ετών για ένα επιπλέον έτος, προκειμένου τα τέκνα τους να τύχουν ευεργετικών διατάξεων και να υπαχθούν σε ειδική κατηγορία, επισημαίνεται ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες και στην αποστολή του ΥΠΕΘΑ να νομοθετεί προνομιούχες κατηγορίες υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της μη μετάθεσης των στελεχών, που έχουν τέκνα που φοιτούν στις τάξεις του Λυκείου, γνωρίζεται ότι υφίσταται πρόβλεψη ώστε τα στελέχη των οποίων τα τέκνα θα φοιτήσουν στη Β’ και Γ’ Λυκείου καταρχάς να μην μετατίθενται.

Μετακινούνται μόνο όταν υπάρχουν αδήριτες υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ οι αρμόδιοι φορείς έχουν εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους και πάντα εντός των καθοριζομένων από τη νομοθεσία ορίων, διασφαλίζοντας παράλληλα το ίδιο το στέλεχος σε ότι αφορά στην υπηρεσιακή του εξέλιξη. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η επιπλέον μοριοδότηση των στελεχών που επιμελούνται τέκνα, τα οποία φοιτούν στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου.

Το ζήτημα της έκδοσης των μεταθέσεων, σε εύλογο χρόνο, αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) και γι’ αυτό κάθε έτος καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι μεταθέσεις να κοινοποιούνται στα στελέχη το συντομότερο δυνατόν.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού, το ΓΕΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις-προτάσεις των ΓΕ προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις-βελτιώσεις.
Τέλος, σας διαβεβαιώνω ότι τα Γενικά Επιτελεία συμπαρίστανται και κατανοούν τα προβλήματα του προσωπικού και των οικογενειών του, καταβάλλοντας διαρκώς προσπάθειες για την επίλυσή τους.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

Η ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Αντωνιάδη:

Ερώτηση προς τον Υπουργό Άμυνας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση