Από 1ης Ιουλίου το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Φεβρουαρίου, 2012

epikouriki

Από 1ης Ιουλίου το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

Στο ΕΤΕΑ, η λειτουργία του οποίου αρχίζει την 1η Ιουλίου, εντάσσεται μεταξύ άλλων, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) από την έναρξη λειτουργίας του.

Στη Βουλή κατατέθηκε η νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), βάσει των προβλέψεων του μνημονίου ΙΙ.

Στο ΕΤΕΑ, η λειτουργία του οποίου αρχίζει την 1η Ιουλίου, εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του: α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β) οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ε) οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ [DEHr.AT] του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.

Τα Ταμεία που ενοποιούνται μπορούν με απόφασή τους να εξαιρεθούν από τη ρύθμιση. Όσα Ταμεία επιλέξουν να εξαιρεθούν, θα μετατραπούν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Στο νέο Ταμείο εντάσσονται οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ, αλλά και οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων – τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.

Για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1-1-2001 θα ισχύσει το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση δηλαδή το ύψος της σύνταξης θα συναρτάται με το σύνολο των εισφορών. Το ίδιο σύστημα θα ισχύσει και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2000 για το χρόνο ασφάλισης από 1-1-2015 και μετά.

Επίσης δημιουργείται ατομικός λογαριασμός ασφαλισμένου που θα τον ακολουθεί σε όλο το διάστημα του ασφαλιστικού βίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων υπολογίζονται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί του συνόλου των αποδοχών.

Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα επαγγέλματα κατά 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.

Στο νέο Ταμείο θα αποδίδονται και όλες οι εισφορές που προβλέπονταν για τα επιμέρους ταμεία και υπερβαίνουν αυτά τα ποσοστά καθώς και τα έσοδα των Ταμείων από περιουσιακά στοιχεία, αποδόσεις κεφαλαίων και αποθεματικών.

Προβλέπεται επίσης, ότι μέχρι τις 31-12-2014 δεν θα γίνει καμία πρόσληψη προσωπικού στο ΕΤΕΑ και ο αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται από τα ταμεία που ενοποιούνται θα μειωθεί σταδιακά, κατά την ίδια περίοδο κατά 30%.

Επίσης, με το νέο νόμο η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, του ΤΑΥΤΕΚΩ, και του ΕΤΑΤ, κατανέμεται, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από οικονομική μελέτη, μεταξύ του ΕΤΕΑ και του αντίστοιχου Κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ, ενώ ρυθμίζονται θέματα της λειτουργίας των μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ που ασκούν αρμοδιότητες των κλάδων της πρόνοιας και της υγείας.

Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και ο εφαρμοστικός νόμος για τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, που θα εφαρμοσθούν από την 1η Μαΐου και θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στον εφαρμοστικό νόμο, η μείωση θα γίνει σε 8 ισόποσες δόσεις.

Έγινε επίσης γνωστό πως η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε συνταγματικές τις προωθούμενες περικοπές στις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, όμως οι δικαστές εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς την αναδρομικότητα εφαρμογής του σχετικού νομοσχεδίου από την 1η Ιανουαρίου 2012