Απόφαση προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας λόγω εργασιών: Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε.

Έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε.
(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.», σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
α) Την υπ’ αριθ. οικ. 10472 από 28-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΡΟΔΟΡ1Γ-1Ι3) απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, έγκρισης
μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.
β) Την υπ’ αριθ. 42721 από 28-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΡΧ7ΛΨ-Φ6Μ) απόφαση έγκρισης μελέτης εργοταξιακής
σήμανσης, με την τεχνική έκθεση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και τα τυπικά σχέδια εργοταξιακής
ρύθμισης-σήμανσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)/Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.
ε) Τα άρθρα 9,10,44,47,48 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
στ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής
σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
ζ) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών
σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
ζ) Την υπ’ αριθ. 6028/ 22/667442 από 31-03-2022 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Φλώρινας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο
– Τη ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του εν θέματι
έργου και τις (α) και (β) σχετικές, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας και η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου
«Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου, αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.», σύμφωνα με
το άρθρο 52 παρ.1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και για χρονικό
διάστημα μέχρι 28-11-2022, στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου του πίνακα 1 και όπως τα μέτρα
αυτά αναφέρονται στον πίνακα 2, σε αντιστοίχιση με το είδος της εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί, η
τήρηση των οποίων διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση-προειδοποίηση των κινουμένων στην οδό για τη
μορφή και το είδος του εμποδίου, τη ρύθμιση κινήσεως αυτών με ασφάλεια από την περιοχή εκτέλεσης
των εργασιών του έργου.

Πίνακας 1
α/α Τμήματα Εθνικού οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς συντήρηση Μήκος (km)

1 Ε.Ο.2 Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής – Διασταύρωση Βεύης 69,6
2 Ε.Ο.2 Κόμβος Παραβεγορίτιδας – Όρια Π.Ε. Πέλλας 13,5
3 Ε.Ο.3 Διασταύρωση Βεύης – Κόμβος Παραβεγορίτιδας 17,5
4 Ε.Ο.3 Διασταύρωση Νέου Τμήματος Φλώρινας (Κόμβος Αρμενοχωρίου) – Διασταύρωση Παλαιάς Εθνικής Οδού (Σιδηροδρομικός Σταθμός Βεύης) 13,2

5 Ε.Ο.3 Φλώρινα – Τελωνείο Νίκης 15,9
6 Ε.Ο.3 Κόμβος Παραβεγορίτιδας – Κοίλα Κοζάνης (Γέφυρα Εγνατίας) 38,3

Πίνακας 2
α/α Είδος εργασίας Προτεινόμενο μέτρο
1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

•Κλείσιμο δεξιάς λωρίδας μικρής διάρκειας σε αυτοκινητόδρομο (για οδό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)
•Κλείσιμο αριστερής λωρίδας μικρής διάρκειας σε αυτοκινητόδρομο (για οδό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση)
•Στένωση λωρίδας μικρής διάρκειας ανάλογα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού

αναλυτικά:

Έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

Pin It

Αφήστε μια απάντηση