Αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Φεβρουαρίου, 2023

Αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην Κοζάνη σήμερα, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2645/03-01-2023 (ΑΔΑ : ΨΔΛΙ469Β7Κ-ΠΞ1) προκήρυξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με διάρκεια ψηφοφορίας από τις 10:00 έως 14:00, με ηλεκτρονική ψήφο με βάση την αριθμ. Β Προτερ. 99286/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 4211/τ.Β΄/09-08-2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (ΣΤ1/Σ178/18-01-2023, ΑΔΑ: 6ΙΛΓ469Β7Κ-3ΓΙ) συνεδρίασαν στην αίθουσα συνεδριάσεων – τηλεδιασκέψεων της Πρυτανείας, στον 4ο όροφο του κτιρίου Διοίκησης στη ΖΕΠ, με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη και διαπίστωσαν ότι η διαδικασία διεξήχθη ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:

1. Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πρόεδρος
2. Παρίσης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
3. Μιχαήλ Δόμνα, Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων
4. Λούτα Μαλαματή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
5. Καπαγερίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εισήγαγαν τα προσωπικά τους μυστικά κλειδιά ψηφοφορίας και πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες των μερικών αποκρυπτογραφήσεων καθώς και η καταμέτρηση των ψήφων από το σύστημα ΖΕΥΣ. Κατόπιν της καταμέτρησης, ο διαχειριστής της ψηφοφορίας προέβη στη λήψη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας από το σύστημα ΖΕΥΣ, τα οποία και κοινοποίησε σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» εξήγαγε τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για την εκλογή εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τα οποία έχουν ως εξής:

Αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων : 208
Αριθμός των ψηφισάντων: 202
Αριθμός του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων: 199
Αριθμός του συνόλου των άκυρων ψηφοδελτίων: 0
Αριθμός του συνόλου των λευκών ψηφοδελτίων: 3
Με βάση τα ανωτέρω, από την εκλογική διαδικασία της Πέμπτης 23 Φεβρουαρίου 2023 αναδείχθηκαν ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά σειρά εκλογής οι παρακάτω:
1) Θεοδουλίδης Θεόδωρος
2) Κοντέος Γεώργιος
3) Ιορδανίδης Γεώργιος
4) Καλογηράτου Ζαχαρούλα
5) Μέλφου Αικατερίνη
6) Μπούζας Βασίλειος
Αποκλείεται:
1) Τριαντάρη Σωτηρία

Ολοκλήρωση εκλογικής διαδικασίας – Εκλογικό υλικό

Όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό εκλογικό υλικό συγκεντρώνεται και φυλάσσεται από τον Πρόεδρο της ΚΕΕ. Το υλικό που περιέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων και των εκλογέων θα καταστραφεί, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ιδρύματος. Στις 14:30, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων και ανάδειξης των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ, Κωνσταντίνος Ντίνας, κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Το παρόν πρακτικό εκλογής συντάχθηκε και υπογράφηκε από όλα τα μέλη της ΚΕΕ/ΟΔΕ. Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί στην Κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος .
Κοζάνη, 23-02-2023

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

1) Ντίνας Κωνσταντίνος, ως Πρόεδρος
2) Παρίσης Κωνσταντίνος
3) Μιχαήλ Δόμνα
4) Λούτα Μαλαματή
5) Καπαγερίδης Ιωάννης

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,