Αξιολόγηση ατμοσφαιρικής ποιότητας των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας για το έτος 2010

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Ιανουαρίου, 2011

 


ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Αξιολόγηση ατμοσφαιρικής ποιότητας

των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας

για το έτος 2010

 

Το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αξιολόγησε τα δεδομένα των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τους σταθμούς που λειτουργεί το ΚΕ.ΠΕ. και η ΔΕΗ στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. Από την ανάλυση προέκυψε ότι για το 2010 η μέση ετήσια τιμή των συγκεντρώσεων των αιωρουμένων σωματιδίων (PM10) στους 15 σταθμούς, κυμάνθηκε μεταξύ 23 – 54 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m3 ). Το ποσοστό υπερβάσεων του συνολικού αριθμού των μετρήσεων σε κάθε θέση κυμάνθηκε από 3% στην Κ. Κώμη, 20% στην Κοζάνη, 31% στην Πτολεμαΐδα, 42% στη Φλώρινα και μέγιστο ποσοστό υπερβάσεων στους Ανάργυρους (43%). Αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 1 φαίνονται ο αριθμός μετρήσεων, η μέση τιμή, η διακύμανση των μέσων ημερήσιων συγκεντρώσεων, ο αριθμός υπερβάσεων και το ποσοστό υπερβάσεων στο σύνολο των ημερών του διαστήματος ανά σταθμό μέτρησης.

 

Πίνακας 1. Μέσες ετήσιες τιμές PM10 σε μg/m3 και σύγκριση μέσων ημερήσιων τιμών με την οριακή τιμή.

ΠΕΡΙΟΧΗ

Αρ. Μετρήσεων

Μέση ετήσια τιμή (μg/m3)

Διακύμανση ημερήσιων τιμών (μg/m3)

Υπερβάσεις

Ποσοστό Υπερβάσεων (%)

(>50 μg/m3)

Α. Νομός Κοζάνης

 

 

 

 

 

Πεντάβρυσος

365

31

2-154

44

22

Κοιλάδα

356

28

1-263

22

6

Οικισμός ΔΕΗ (Προάστιο)

364

51

3-230

146

40

Πετρανά

365

33

5-279

33

9

Κ. Κώμη

356

23

1-129

10

3

Πτολεμαΐδα

349

44

6-240

109

31

Ποντοκώμη

364

35

3-237

82

23

Κοζάνη

278

38

7-183

56

20

Ακρινή

258

41

5-117

78

30

Καρυοχώρι

253

42

5-173

67

26

Μαυροπηγή

365

34

2-208

64

18

Β. Νομός Φλώρινας

 

 

 

 

 

Φλώρινα

365

49

5-234

153

42

Βεύη

365

25

2-220

17

5

Αμύνταιο

356

27

1-217

20

6

Ανάργυροι

355

54

1-203

152

43

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://forecast.uoa.gr) και τις μετρήσεις οι οποίες καταγράφηκαν είχαμε συνολικά οκτώ ημέρες σημαντικής επιβάρυνσης στην περιοχή μας λόγω μεταφοράς σκόνης από την Βόρειο Αφρική το έτος 2010.

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΕ (ΦΕΚ 125Α/02) η μέση ημερήσια τιμή συγκεντρώσεων PM10 δεν πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 50 μg/m3 περισσότερες από 35 ημέρες το χρόνο (9,6%), ενώ η μέση ετήσια τιμή συγκεντρώσεων αιωρουμένων σωματιδίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 40 μg/m3.

 

Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου (Πίνακας 2) και οξειδίων του αζώτου (Πίνακας 3) ήταν αρκετά χαμηλές σε σύγκριση με τα ισχύοντα όρια, χωρίς να παρατηρηθεί υπέρβαση αυτών για το SO2 και για το ΝO2.

Πίνακας 2. Μέσες ετήσιες τιμές SO2 σε μg/m3 και σύγκριση μέσων ημερήσιων τιμών με την οριακή τιμή.

ΘΕΣΗ

Αρ. Μετρήσεων

Μέση τιμή μετρήσεων (μg/m3)

Υπερβάσεις

(>125 μg/m3)

Α. Νομός Κοζάνης

 

 

 

Πεντάβρυσος

365

2

Ποντοκώμη

364

2

Κοιλάδα

356

3

Πετρανά

365

2

Πτολεμαΐδα

109

3

Καρυοχώρι

111

3

Κ. Κώμη

357

3

Β. Νομός Φλώρινας

 

 

 

Φλώρινα

365

8

Αμύνταιο

356

2

Βεύη

365

9

Πίνακας 3. Μέσες ετήσιες τιμές ΝO2 σε μg/m3 και σύγκριση μέσων ωριαίων τιμών με την οριακή τιμή.

ΘΕΣΗ

Αρ. Μετρήσεων 

Μέση τιμή μετρήσεων (μg/m3)

Υπερβάσεις

(>210 μg/m3)

Α. Νομός Κοζάνης

 

 

 

Πεντάβρυσος

365

7

Κοιλάδα

356

8

Πτολεμαΐδα

109

18

Καρυοχώρι

64

5

Κ. Κώμη

357

6

Β. Νομός Φλώρινας

 

 

 

Φλώρινα

365

15

Αμύνταιο

356

4

Βεύη

365

5

 

 

Σύμφωνα με την οδηγία 1999/30/ΕΚ για το διοξείδιο του θείου, η μέση ωριαία συγκέντρωση δεν πρέπει να ξεπερνάει την τιμή των 350 μg/m3 περισσότερες από 24 φορές το χρόνο, ενώ η μέση ημερήσια συγκέντρωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 125 μg/m3 περισσότερες από 3 φορές το χρόνο.

Για το διοξείδιο του αζώτου σύμφωνα με την ίδια οδηγία η μέση ωριαία συγκέντρωση δεν πρέπει να ξεπερνάει την τιμή των 210 μg/m3 περισσότερες από 18 φορές το χρόνο, ενώ η μέση ετήσια συγκέντρωση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 42 μg/m3.