Δ. Φλώρινας: Πρόσκληση για τη χορήγηση συνολικά δύο αδειών άσκησης στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για τη χορήγηση συνολικά δύο -2- αδειών άσκησης στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου μικροπωλητή)
1.στην οδό Σαρανταπόρου πλησίον καταστήματος Τσουρίλα (θέση 1.4), όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 109/2016, ως εξής: Οπωρολαχανικά
2.στην οδό Σαρανταπόρου & Νικ. Χάσου γωνία (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) (θέση 1.5), όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 109/2016, ως εξής: Οπωρολαχανικά

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α´/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική ς της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τα άρθρα 22, 23 και 25 του κεφ. ΣΤ΄ «Υπαίθριο πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο» του Ν Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/τ.α΄/25-05-2014).
3) Το άρθρο 79 του Ν.3463/06
4) Το άρθρο 73 παρ.1B v), την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010
5) Την υπ’ αριθ. 134/2015 απόφασή του συμβούλιου της δημοτικής κοινότητας Δήμου Φλώρινας για τον καθορισμό των θέσεων που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
6) Την υπ’ αριθ. 112/2015 απόφασή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό των θέσεων που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
7) Την υπ’ αριθ. 109/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία γνωμοδότησε προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τον αριθμό των αδειών και το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση.
8) Την υπ’ αριθ. 639/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη με την οποία καθόρισε δύο (2) άδειες που είναι δυνατό να χορηγηθούν από το Δήμο μας
9) Την με αριθμό 187/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου η οποία εγκρίθηκε με την Α.Π. 115085/10-08-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
10) Την με αριθ. 633/2016 Απόφαση Δημάρχου με την οποία μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη χορήγηση συνολικά δύο (2) Αδειών Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου στο Δήμο Φλώρινας ήτοι:
1) στην οδό Σαρανταπόρου πλησίον καταστήματος Τσουρίλα (θέση 1.4), όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 109/2016, ως εξής: Οπωρολαχανικά
2) στην οδό Σαρανταπόρου & Νικ. Χάσου γωνία (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) (θέση 1.5), όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 109/2016, ως εξής: Οπωρολαχανικά

Α) Δικαιούχοι

Οι σχετικές άδειες υπαιθρίου εμπορίου δίνονται κατ΄εξαίρεση και μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε περιορισμένο αριθμό, υποχρεωτικός κανόνας και από το κοινοτικό κεκτημένο. (Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 66896/15.06.2017)
Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.
Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α’ 82),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση. (παρ.1 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)

Β) Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την υπηρεσία) προς το Δήμο Φλώρινας, με αναφορά στο είδος των προϊόντων που επιθυμεί να πωλεί .
2. Βεβαίωση ανεργίας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Πιστοποιητικό κατά περίπτωση:
• για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και οι τυφλοί, πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
• Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82), πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή
• Γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή
• Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, αντίγραφο επικυρωμένο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
• Έλληνες Pομά, βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης της Χώρας
• Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή
Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του από το Δημοτικό Συμβούλιο καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:
α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α’ 47) και 1642/1986 (Α’ 125),
β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του,
ε) την άδεια κυκλοφορίας,
στ) την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας
ζ) πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών. (παρ.1 άρθρο 23 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)

Γ) Διαδικασία κλήρωσης-
Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση.
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου.
Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη. (παρ.2 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)

Δ) Στοιχεία της άδειας
Καθιερώνεται ειδική άδεια με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, ύψους 0,30 μ. και πλάτους 0,20 μ. και χρώμα λευκό και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Τον αριθμό άδειας και την ημερομηνία έκδοσής της.
β) Τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή, καθώς και τυχόν στοιχεία άδειας παραμονής και αριθμός δημοτολογίου.
γ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο πωλητής.
δ) Τον αριθμό μητρώου και τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίον υπάγεται ο πωλητής.
ε) Το συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασής του και την έκταση αυτού, εφόσον πρόκειται για στάσιμο εμπόριο.
ζ) Τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του πωλητή, το συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν χρησιμοποιεί.
στ) Φωτογραφία του δικαιούχου και σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την άδεια πάνω σε αυτή. Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης η άδεια φέρει μόνο τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει μόνιμα τον δικαιούχο.
η) Ημερομηνία έναρξης και λήξης της διάρκειάς της
Το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανοδίου ή στάσιμου) εμπορίου και η βεβαίωση του Ν.4264/14 σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, αναρτώνται σε εμφανές σημείο του χώρου ή του εν γένει εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας. (παρ.2 άρθρο 23 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
Ε) Επιτρεπόμενα προϊόντα
Στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο επιτρέπεται και η πώληση των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν.4264/14 τηρουμένου του άρθρου 17 του Ν.4264/14. (παρ.5 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)

ΣΤ Διάρκεια ισχύος της άδειας
Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη. (παρ.5 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
Όλες οι υφιστάμενες άδειες πωλητών υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη συνταξιοδότηση των δικαιούχων. (παρ.1 άρθρο 39 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)

Ζ) Περιορισμοί αδειών:
 Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο. (παρ.4 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
 Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες. (παρ.6 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)

Η) Ανάκληση – Έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης
Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε.
Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας, προς την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε:
α) Φορολογική ενημερότητα. (περίπτ.α παρ.5 άρθρο 22 Ν.4264/14) Ο διακανονισμός σε δόσεις των οφειλών του ενδιαφερομένου σε δόσεις και η προσκόμιση του εγγράφου διακανονισμού των οφειλών του, είναι στοιχείο που καλύπτει την απαίτηση της παραγρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4264/2014. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 936/31.12.2014)
β) Ασφαλιστική ενημερότητα. (περίπτ.β παρ.5 άρθρο 22 Ν.4264/14) Ως προς την ασφαλιστική ενημερότητα ισχύουν τα αντίστοιχα με την φορολογική ενημερότητα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, και μόνο η επίδειξη του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ, αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ασφάλισής τους στον εν λόγω ασφαλιστικό οργανισμό. Ακόμη, σε περιπτώσεις, όπου ασφαλισμένος λαμβάνει αναπηρική σύνταξη, δεν δύναται ο σχετικός ασφαλιστικός φορέας να εκδώσει ασφαλιστική ενημερότητα καθώς οι συνταξιούχοι δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Στις περιπτώσεις αυτές το απαιτούμενο στοιχείο για την ανανέωση της άδειας, ήτοι ασφαλιστική ενημερότητα σύννομα δεν προσκομίζεται, αρκεί σχετική βεβαίωση ότι, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει σύνταξη. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 936/31.12.2014)
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. (περίπτ.γ παρ.5 άρθρο 22 Ν.4264/14)
δ) Αποδεικτικό καταβολής τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17213/31.07.2015)
Στην διαδικασία ετήσιου ελέγχου της παράγρ. 5 του άρθρου 22 και ανανέωσης των αδειών υπαίθριου εμπορίου εμπίπτουν όλες οι άδειες υπαιθρίου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου. (Υπ. Οικ., Υποδ., Ναυτ. & Τουρ. 34308/27.03.2015)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Φλώρινας, από τις 04/09/2017 έως και τις 30/09/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Φλώρινας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο πρώην στρατόπεδο Τάγαρη ,Μοναστηρίου Τέρμα 53100 Φλώρινα ή στο τηλ. 2385029646.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση