Δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Ημ/νία Ανάρτησης: 31 Μαΐου, 2012

Το Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ έχοντας υπόψη την  Υπουργική Απόφαση (Αρ. Πρωτ. οικ. 21227 και με ΑΔΑ: Β49ΖΝ-3ΟΘ) ανακοινώνει την ΣΥΝΕΧΙΣΗ των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς» στο πλαίσιο του «Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Η σχετική διαδικασία είχε ανασταλεί στις 25 Απριλίου 2012.

Το πρόγραμμα αφορά στην πρόσληψη 411 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο είναι 25€ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625€ μηνιαίως.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει τέσσερις (4) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει την 5η Ιουνίου και λήγει την 8η Ιουνίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Καστοριάς (Αγίας Βαρβάρας 13 Καστοριά , δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς) από τις   09:00 έως τις 14:00 κατά τις ως άνω ημερομηνίες  ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, αναγράφοντας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)» στο Εργατικό Κέντρο Καστοριάς στην διεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Καστοριάς  Τ.Θ. 90  Τ.Κ. 52100, Καστοριά.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Καστοριάς (Αγίας Βαρβάρας 13 Καστοριά , δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς)  β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).

 

Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ

Ακολουθήστε μας στο YouTube..

Ακολουθήστε μας στο YouTube..