Δήμος Πρεσπών έγκριση προϋπολογισμού Δήμου για το 2011

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πρεσπών στον Λαιμό, υπό την προεδρεία του Αλέξανδρου Τράσια και παρόντος του δημάρχου Βασιλείου Τσέπα συνήλθε σε ειδική συνεδρία το Δημοτικό Συμβούλιο Πρεσπών με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης ΄΄Έγκριση Προϋπολογισμού των Εσόδων & Εξόδων του Δήμου Πρεσπών Οικονομικού έτους 2011΄΄.

Την εισηγητική έκθεση η οποία προτάθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και εγκρίθηκε από την Οικονομική παρουσίασε ο πρόεδρος Αλέξανδρος Τράσιας, η οποία συνοπτικά έχει ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ         ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ   2011

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και εισπράξεις

Προϋπολογισμός         σε ευρώ

Απολογισμός          σε ευρώ

0

Τακτικά έσοδα

1.413.950,57

 

1 (πλήν 13)

Έκτακτα έσοδα (πλήν επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

331.400,30

 

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

257.200,75

 

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

 

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

275.272,52

 

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και τρίτων

187.476,82

 

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

528.799,79

 

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

2.117.005,16

 

 

Σύνολο Πόρων

5.111.105,91

 

 

 

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και πληρωμές

Προϋπολογισμός         σε ευρώ

Απολογισμός           σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

655.277,60

 

61,62

Αμοιβές αιρετών και παροχές τρίτων

540.988,60

 

63,64

Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

85.050,00

 

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

0,00

 

66

Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών

253.000,00

 

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

133.538,27

 

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

1.428.649,60

 

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

189.476,82

 

 

Επενδύσεις

 

 

71

Αγορές

105.000,00

 

73

Έργα

1.199.643,57

 

74

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

465.481,45

 

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

 

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

1.000,00

 

9111

Αποθεματικό

54.000,00

 

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

5.111.105,91

 

 

Η Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού των Εσόδων & Εξόδων του Δήμου Πρεσπών εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ, με την επιφύλαξη εκ μέρους της μειοψηφίας, όσον αφορά το προσδόκιμο των εσόδων παρελθόντων ετών.

Pin It

Αφήστε μια απάντηση