Δημοσιοποίηση 1ης Τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.3 Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η 1η Τροποποίηση της αρ. 183699/18-11-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3».

Η απόφαση είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΩΡ7ΛΨ-Β5Ο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pdm.gov.gr).

Pin It

Αφήστε μια απάντηση