Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας-Συμπληρωματική Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών – κλάδου Δασκάλων – Ειδικής Αγωγής

Ημ/νία Ανάρτησης: 15 Ιανουαρίου, 2012
ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών – κλάδου Δασκάλων –  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες ανα-πληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2011-2012, σύμφωνα με την αρ. πρ. 3452/Γ6/13-01-2012 εγκύκλιο του Υπ.Δ.Β.Μ.Θ.»
Από τη Δ/νση  Α/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συνέχεια της αρ. 81086/Γ6/18-7-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣ19-94Π) με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες ανα-πληρωτών  και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2011-2012»
καλεί
τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς των κλάδων Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑ-Ε), οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες προσωρινών Ανα-πληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σχολ. έτους 2011-2012, συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων που είχαν υποβάλει εκπρόθεσμες αιτήσεις, να υποβάλλουν αίτηση με τα απα-ραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αυτούς.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 16-01-2012 μέχρι 20-01-2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γρα-φεία της Δ/νσης Π.Ε. Φλώρινας τηλ.:2385054584.
Ο Διευθυντής της Δ/νσης
Π.Ε. Ν. Φλώρινας
Νώτας Παναγιώτης