Δ/νση Περιβάλλοντος: Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη ατμοσφαιρική ρύπανση

Ημ/νία Ανάρτησης: 11 Αυγούστου, 2015

kaminada-tzakiΕνημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη ατμοσφαιρική ρύπανση από τις εγκαταστάσεις θέρμανσης

Λόγω του γεγονότος ότι πολλοί συμπολίτες μας προβαίνουν ήδη στην προ-μήθεια καυσίμων (κυρίως λιγνίτη-ξυλίτη) για τις ανάγκες θέρμανσης ενόψει του προσεχούς χειμώνα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :
Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χειμερινών περιόδων, οι σταθμοί του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, που είναι εγκατεστημένοι σε οικισμούς που δεν καλύπτονται από δίκτυα τηλεθέρμανσης κατέγραψαν σε πολ-λές περιπτώσεις υψηλές συγκεντρώσεις αιωρουμένων σωματιδίων.
Επιπλέον σε αρκετές κατοικημένες περιοχές που δεν καλύπτονται από το δίκτυο παρατηρήθηκε συχνά ύπαρξη αιθαλομίχλης, μειωμένη ορατότητα, έντονη οσμή και δυσφορία κατά την αναπνοή.
Το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντάθηκε εξαιτίας της μεταστρο-φής των πολιτών, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και του αυξημένου κόστους του πετρελαίου, σε άλλες μορφές καυσίμων και κυρίως στην εκτεταμένη χρήση ορυκτών καυσίμων (ξυλίτη ή κοινώς αποκαλούμενο ως «ξυλοκάρβουνο» και λιγνίτη) και άλλων μη κατάλληλων υλικών, αλλά και στην αντικατάσταση των εγκαταστάσεων καύσης με ακατάλληλα ή μη πιστοποιημένα συστήματα.
Τονίζουμε ότι η καύση τέτοιων υλικών και η χρήση ακατάλληλων συ-στημάτων, έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγείας όχι μόνο των πε-ριοίκων λόγω ρύπανσης της ατμόσφαιρας, αλλά και του ίδιου του χρήστη λό-γω ρύπανσης του εσωτερικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επιπτώσεις σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. πρ. οικ. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-11) τα μόνα επιτρεπόμενα είδη καυσίμων είναι:
1) Πετρέλαιο θέρμανσης
2) Αέρια καύσιμα των εκάστοτε νόμιμων τύπων προδιαγραφών και
3) Τα καύσιμα στερεής βιομάζας (pellets, πυρηνόξυλο, woodchips, καυσόξυ-λα, όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1).
Στα τζάκια, στις σόμπες και σε οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμαν-σης, απαγορεύεται η χρήση, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημέ-νων ορυκτελαίων και απορριμμάτων ως καυσίμων.
Σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πρέπει να γίνεται συντήρηση, ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα–λέβητα–καπνοδόχου, αποκλειστικά από έχοντα την προς τούτο κατάλληλη άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο οποίος οφείλει να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης.
Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων έχουν την υποχρέωση να διατηρούν με επιμέλεια επί πενταετία, τα φύλλα συντήρησης – ρύθμισης της εγκατάστασης και των εκθέσεων ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου, καθώς και να επιτρέπουν την είσοδο και να παρέχουν κάθε διευκόλυνση στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.
Η μη τήρηση των ανωτέρω επιφέρει κυρώσεις όπως προβλέπονται στον Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
ΠΕ Κοζάνης : τηλ. 2461351211 (email : t.py@kozani.pdm.gov.gr)
ΠΕ Καστοριάς : τηλ. 2467350266 (email : t.py@kastoria.pdm.gov.gr)
ΠΕ Γρεβενών : τηλ. 2462353195 (email : t.py@grevena.pdm.gov.gr)
ΠΕ Φλώρινας : τηλ. 2385350462 (email : t.py@florina.pdm.gov.gr)

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Περιφέρεια,