Δραστηριοποίηση παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας το Σάββατο 05/03/2022

Δραστηριοποίηση παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας το Σάββατο 05/03/2022

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 (ΦΕΚ 891/25-02-2022 ΤΕΎΧΟΣ Β΄)
 6. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 36/2022 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 7. Το με αριθ. Πρωτ. 13538/17-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί σύμφωνης γνώμης για την επέκταση της λαϊκής αγοράς ημέρας Σαββάτου επί του πλακόστρωτου της Δημοτικής αγοράς, της οδού Αμύντα με την προϋπόθεση να παραμείνει ελεύθερη η ζώνη όδευσης πεζών πλάτους 1,50 μ. κατά μήκος του πεζοδρομίου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) και να τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις περί κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας των λαϊκών αγορών όπως ισχύουν κάθε φορά. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται ελεύθερο ύψος όδευσης τουλάχιστον 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (ομπρέλες, τέντες κλπ.).
 8. Το με αριθ. Πρωτ. 6028/21/1225502/16-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Δ/νσης Φλώρινας περί σύμφωνης γνώμης για την επέκταση της λαϊκής αγοράς ημέρας Σαββάτου επί του πεζοδρόμου της οδού Αμύντα της Δημοτικής αγοράς με τους παρακάτω όρους:

α) το μέτωπο των πάγκων των πωλητών να βλέπουν εσωτερικά του πλακόστρωτου, προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις της αγοράς, ώστε οι πεζοί να κινούνται με ασφάλεια.

β) Να είναι τοποθετημένοι ώστε να υπάρχει ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου τουλάχιστο 1,50 μ. για τη ασφαλή διέλευση πεζών, ΑμεΑ καθώς και ατόμων που ωθούν παιδικά καρότσια ή αναπηρικά αμαξίδια.

γ) Να παραμείνει ελεύθερη η πρόσβαση και διέλευση από το υφιστάμενο κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ΑΜΕΑ το οποίο βρίσκεται έναντι της στοάς.

δ) Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή όλων των παραγωγών πωλητών ,στην λαϊκή αγορά παραγωγών του Σαββάτου για την 05/03/2022.
 2. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των σκέπαστρων και επί του πλακόστρωτου τμήματος της Δημοτικής Αγοράς της οδού Αμύντα με την υποχρέωση τήρησης απόστασης ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και την υποχρέωση τήρησης των αναφερομένων στα -7- και -8- σχετικά.

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων ενός -1- μέτρου.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο -2- φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού covid -19 (RAPIDTEST), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α΄70) ή σε ιδιωτικές κλινικές, ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.

 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
 • Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις της αναφερόμενης σχετικής -5- Κ.Υ.Α.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05-03-2022
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 05-03-2022
3 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 05-03-2022
4 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 05-03-2022
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 05-03-2022
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05-03-2022
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 05-03-2022
8 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 05-03-2022
9 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 05-03-2022
10 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 05-03-2022
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 05-03-2022
12 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 05-03-2022
13 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 05-03-2022
14 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 05-03-2022
15 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 05-03-2022
16 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ 05-03-2022
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA 05-03-2022
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ 05-03-2022
19 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 05-03-2022
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 05-03-2022
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 05-03-2022
22 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 05-03-2022
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 05-03-2022
24 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ 05-03-2022
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05-03-2022
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05-03-2022
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05-03-2022
28 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 05-03-2022
29 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 05-03-2022
30 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05-03-2022
31 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05-03-2022
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 05-03-2022
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 05-03-2022
34 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 05-03-2022
35 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05-03-2022
36 ΠΕΤΣΟΪ ΕΙΡΗΝΗ 05-03-2022
37 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 05-03-2022
38 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 05-03-2022
39 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 05-03-2022
40 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 05-03-2022
41 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 05-03-2022
42 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05-03-2022
43 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 05-03-2022
44 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 05-03-2022
45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 05-03-2022
46 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 05-03-2022
47 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 05-03-2022
48 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 05-03-2022
49 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 05-03-2022
50 ΒΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 05-03-2022
51 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 05-03-2022
52 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 05-03-2022

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση