Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 15/09/2021

Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 15/09/2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 6. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 7. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
 8. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00( ΦΕΚ 4206/12-9-2021 τεύχος Β).
 9. Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 10. Την ανάγκη καταμερισμού των καταναλωτών σε δύο λαϊκές προκειμένης της αποφυγής συγχρωτισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 15/09/2021.
 2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 15/09/2021.
 3. Τη συμμετοχή του 50% των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη και 50% επί της Λ. Μόδη στις θέσεις που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 06/08/2021 παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου των για την Τετάρτη 15/9/2021.
 4. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) της λαϊκής αγοράς στρ/δου Τάγαρη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που κατείχαν αρχόμενων σε συνέχεια από τα βιομηχανικά προϊόντα και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 5. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) της λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη , θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων και με τη σειρά που κατείχαν επί των οδών Σκέπαστρα Δημοτικής αγοράς, Αμύντα, Ταγμ. Σωτηρίου, Λ. Μόδη και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 6. Οι πωλητές (παραγωγοί-έμποροι, διατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων ένα -1- μέτρο με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα τους και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία -1- φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού covid -19 (RAPID TEST), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α΄70) ή σε ιδιωτικές κλινικές, ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις της αναφερόμενης σχετικής -8- Κ.Υ.Α.

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 15/9/2021
2  >> 15/9/2021
3 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
4  >>  
5 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
6 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
7 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
8 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
9 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
10  >>  
11 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15/9/2021
12 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15/9/2021
13  >> 15/9/2021
14 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
15  >>  
16  >>  
17 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 15/9/2021
18 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ  
19  >>  
20 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15/9/2021
21  >> 15/9/2021
22 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ  
23  >>  
24 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 15/9/2021
25  >> 15/9/2021
27 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
28  >>  
29  >>  
30  >>  
31 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
32  >>  
33 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 15/9/2021
34  >> 15/9/2021
36 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 15/9/2021
37 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 15/9/2021
38  >> 15/9/2021
39  >> 15/9/2021
40 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 15/9/2021
41  >> 15/9/2021
42 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
43  >>  
45 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15/9/2021
46  >> 15/9/2021
48 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
49  >>  
54 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15/9/2021
55  >> 15/9/2021
56 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15/9/2021
57  >> 15/9/2021
59 ΤΕΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
60  >>  
61 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
62 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/9/2021
63  >> 15/9/2021
64 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ 15/9/2021
65  >> 15/9/2021
67 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 15/9/2021
68 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
69 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
70  >>  

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  
2  >>  
3 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15/9/2021
4  >> 15/9/2021
5 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/9/2021
6 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15/9/2021
7 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15/9/2021
8 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15/9/2021
9 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15/9/2021
10  >> 15/9/2021
11 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
12 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
13  >>  
14 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 15/9/2021
15  >> 15/9/2021
16  >> 15/9/2021
17 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
18 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 15/9/2021
19  >> 15/9/2021
20 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
21  >>  
22 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ 15/9/2021
23  >> 15/9/2021
24 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ  
25  >>  
27 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15/9/2021
28  >> 15/9/2021
29  >> 15/9/2021
30  >> 15/9/2021
31 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 15/9/2021
32  >> 15/9/2021
33 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ  
34  >>  
36 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ  
37 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
38  >>  
39  >>  
40 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ  
41  >>  
42 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15/9/2021
43  >> 15/9/2021
45 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
46  >>  
48 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15/9/2021
49  >> 15/9/2021
54 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
55  >>  
56 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
57  >>  
59 ΤΕΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/9/2021
60  >> 15/9/2021
61 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15/9/2021
62 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
63  >>  
64 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ  
65  >>  
67 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
68 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 15/9/2021
69 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15/9/2021
70  >> 15/9/2021

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   15/9/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   15/9/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   15/9/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   15/9/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   15/9/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   15/9/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ   15/9/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   15/9/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   15/9/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   15/9/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   15/9/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ    
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ    
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   15/9/2021
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   15/9/2021
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   15/9/2021
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ    
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   15/9/2021
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   15/9/2021
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   15/9/2021
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   15/9/2021
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
28 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   15/9/2021
29 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   15/9/2021
30 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   15/9/2021
31 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   15/9/2021
34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   15/9/2021
35 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   15/9/2021
36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ   15/9/2021
37 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   15/9/2021
38 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    
39 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
40 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    
41 ΣΤΡΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
43 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
44 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ   15/9/2021
48 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
49 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   15/9/2021
50 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ    
51 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   15/9/2021
52 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   15/9/2021
53 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   15/9/2021
54 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ   15/9/2021
55 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ 15/9/2021
56 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
57 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
58 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
59 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   15/9/2021
60 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ    
61 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
62 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ    
63 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
64 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ    
65 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   15/9/2021
66 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
67 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ    
68 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ    
69 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
70 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ    
71 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    
72 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ   15/9/2021
73 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ   15/9/2021
74 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   15/9/2021
75 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ    
76 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ    
77 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ   15/9/2021
78 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ    
79 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    
80 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
81 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ   15/9/2021
82 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   15/9/2021

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   15/9/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ    
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   15/9/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ    
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   15/9/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ    
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   15/9/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   15/9/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   15/9/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA    
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   15/9/2021
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   15/9/2021
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ    
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ    
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   15/9/2021
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   15/9/2021
28 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    
29 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
30 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
31 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   15/9/2021
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   15/9/2021
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ    
34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
35 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ    
36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ    
37 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ    
38 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   15/9/2021
39 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   15/9/2021
40 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   15/9/2021
41 ΣΤΡΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   AN
42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   15/9/2021
43 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   15/9/2021
44 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   15/9/2021
45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   15/9/2021
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   15/9/2021
47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ    
48 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   15/9/2021
49 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
50 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ   15/9/2021
51 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
52 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
53 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
54 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ    
55 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ  
56 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   15/9/2021
57 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   15/9/2021
58 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   15/9/2021
59 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    
60 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   15/9/2021
61 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   15/9/2021
62 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ   15/9/2021
63 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   15/9/2021
64 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Y.Δ. 15/9/2021
65 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
66 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   15/9/2021
67 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   15/9/2021
68 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ   15/9/2021
69 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   15/9/2021
70 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   15/9/2021
71 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   15/9/2021
72 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ    
73 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    
74 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
75 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ   15/9/2021
76 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ   15/9/2021
77 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ    
78 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   15/9/2021
79 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   15/9/2021
80 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   15/9/2021
81 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
82 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ    

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ    
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   15/9/2021
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   15/9/2021
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   15/9/2021
6 STOJANOVSKA FANCHE    
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ    
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   15/9/2021
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   15/9/2021
12 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   15/9/2021
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
14 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   15/9/2021
15 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ 15/9/2021
16 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΔ 15/9/2021

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   15/9/2021
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ   15/9/2021
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 STOJANOVSKA FANCHE   15/9/2021
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ   15/9/2021
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   15/9/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   15/9/2021
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
12 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   15/9/2021
14 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
15 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ  
16 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΔ  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση