Ad image

Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 16/02/2022

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 6. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 7. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
 8. Την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8681Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ 607-12/02/2022 τεύχος Β΄)
 9. Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 36/2022 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 10. Την ανάγκη καταμερισμού των καταναλωτών σε δύο λαϊκές προκειμένης της αποφυγής συγχρωτισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 09/02/2022
 2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στηνπαράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 09/02/2022.
 3. Τη συμμετοχή του 50% των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη και 50% επί της Λ. Μόδη στις θέσεις που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 06/08/2021 παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου των για την Τετάρτη 09/02/2022.
 4. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων)της λαϊκής αγοράς στρ/δουΤάγαρη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που κατείχαν αρχόμενων σε συνέχεια από τα βιομηχανικά προϊόντα και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 5. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) της λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη , θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων και με τη σειρά που κατείχαν επί των οδών Σκέπαστρα Δημοτικής αγοράς, Αμύντα, Ταγμ. Σωτηρίου, Λ. Μόδη και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 6. Οι πωλητές (παραγωγοί-έμποροι, διατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να κάνουν χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην ιστοσελίδα:www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19): β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων ένα -1- μέτρο με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό. (αλκοολούχο διάλυμα περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών).
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα τους και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο -2- φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊούcovit -19 (RAPIDTEST), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α΄70) ή σε ιδιωτικές κλινικές, ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις της αναφερόμενης σχετικής -8- Κ.Υ.Α.

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 16/2/2022
2 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
7 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16/2/2022
9 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16/2/2022
10 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
11 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 16/2/2022
12 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ
13 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16/2/2022
14 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ
15 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 16/2/2022
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
18 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 16/2/2022
19 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 16/2/2022
20 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 16/2/2022
21 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
22 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/2/2022
23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
24 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/2/2022
25 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16/2/2022
26 ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
28 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/2/2022
29 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ 16/2/2022
30 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 16/2/2022
31 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
32 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16/2/2022
3 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/2/2022
4 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16/2/2022
5 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16/2/2022
6 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16/2/2022
7 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/2/2022
8 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
9 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 16/2/2022
11 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
12 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 16/2/2022
13 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
14 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ 16/2/2022
15 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 16/2/2022
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16/2/2022
17 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 16/2/2022
18 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
19 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
20 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
21 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16/2/2022
22 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16/2/2022
24 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
26 ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2/2022
27 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16/2/2022
28 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ
30 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
31 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 16/2/2022
32 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/2/2022

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/2/2022
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16/2/2022
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 16/2/2022
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 16/2/2022
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 16/2/2022
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 16/2/2022
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/2/2022
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 16/2/2022
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ 16/2/2022
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/2/2022
28 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
29 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
31 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/2/2022
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16/2/2022
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
35 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ
36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ
37 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
38 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16/2/2022
39 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16/2/2022
40 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16/2/2022
41
42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 16/2/2022
43 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 16/2/2022
44 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/2/2022
45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/2/2022
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16/2/2022
47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ
48 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16/2/2022
49 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
50 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ 16/2/2022
51 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
52 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
53 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
54 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ
55 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ ————-
56 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/2/2022
57 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16/2/2022
58 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16/2/2022
59 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
60 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 16/2/2022
61 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/2/2022
62 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 16/2/2022
63 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 16/2/2022
64 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΥΔ 16/2/2022
65 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
66 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16/2/2022
67 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 16/2/2022
68 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ 16/2/2022
69 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16/2/2022
70 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 16/2/2022
71 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 16/2/2022
72 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
73 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
74 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
75 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 16/2/2022
76 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 16/2/2022
77 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
78 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
79 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 16/2/2022
80 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16/2/2022
81 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ
82 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
83 SNALLA OLIMBI 16/2/2022
84 ΒΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
85 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
86 ΔΟΥΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/2/2022

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 16/2/2022
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/2/2022
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16/2/2022
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 16/2/2022
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/2/2022
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 16/2/2022
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 16/2/2022
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16/2/2022
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ 16/2/2022
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 16/2/2022
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA 16/2/2022
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 16/2/2022
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16/2/2022
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 16/2/2022
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16/2/2022
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16/2/2022
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/2/2022
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 16/2/2022
29 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/2/2022
30 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 16/2/2022
31 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 16/2/2022
34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16/2/2022
35 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ 16/2/2022
36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ
37 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
38 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
39 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
40 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
41 16/2/2022
42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
43 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
44 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ 16/2/2022
48 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
49 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16/2/2022
50 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ
51 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16/2/2022
52 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16/2/2022
53 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 16/2/2022
54 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ 16/2/2022
55 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ 16/2/2022
56 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔ
57 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
58 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
59 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 16/2/2022
60 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
61 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
62 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
63 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
64 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Y.Δ.
65 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 16/2/2022
66 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
67 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
68 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ
69 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
70 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
71 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
72 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 16/2/2022
73 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 16/2/2022
74 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16/2/2022
75 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ 16/2/2022
76 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 16/2/2022
77 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 16/2/2022
78 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 16/2/2022
79 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
80 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
81 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 16/2/2022
82 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ 16/2/2022
83 ΒΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16/2/2022
84 SNALLA OLIMBI
85 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙA 16/2/2022
86 ΔΟΥΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16/2/2022
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ 16/2/2022
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6 STOJANOVSKA FANCHE 16/2/2022
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ 16/2/2022
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16/2/2022
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16/2/2022
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
12 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16/2/2022
14 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ 16/2/2022
16 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/2/2022
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16/2/2022
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 16/2/2022
6 STOJANOVSKA FANCHE
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16/2/2022
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16/2/2022
12 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16/2/2022
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16/2/2022
15 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ
16 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16/2/2022

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

TAGGED:
Κοινοποίηση Άρθρου
adbanner