Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς του Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς του Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 19/01/2022

 

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 6. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 7. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
 8. Την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ 67/14/01/2022 τεύχος Β΄)
 9. Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 36/2022 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 10. Την ανάγκη καταμερισμού των καταναλωτών σε δύο λαϊκές προκειμένης της αποφυγής συγχρωτισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα-Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 19/01/2022
 2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στηνπαράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 19/01/2022.
 3. Τη συμμετοχή του 50% των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρηκαι 50% επί της Λ. Μόδη στις θέσεις που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 06/08/2021 παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου των για την Τετάρτη 19/01/2022.
 4. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων)της λαϊκής αγοράς στρ/δουΤάγαρη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων πουκατείχαν αρχόμενων σε συνέχεια από τα βιομηχανικά προϊόντα και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 5. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων)της λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη , θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων και με τη σειρά πουκατείχαν επί των οδών Σκέπαστρα Δημοτικής αγοράς, Αμύντα, Ταγμ. Σωτηρίου, Λ. Μόδη και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκωνκαι θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 6. Οι πωλητές (παραγωγοί-έμποροι, διατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να κάνουν χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην ιστοσελίδα:www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19): β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων ένα -1- μέτρο με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό. (αλκοολούχο διάλυμα περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών).
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα τους και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο -2- φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού covid -19 (RAPID TEST), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α΄70) ή σε ιδιωτικές κλινικές, ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

 Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις της αναφερόμενης σχετικής -8- Κ.Υ.Α.

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 19/1/2022
2 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
3 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
4 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
5 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
6 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
7 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
8 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19/1/2022
9 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19/1/2022
10 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
11 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 19/1/2022
12 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ  
13 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19/1/2022
14 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ  
15 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 19/1/2022
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
17 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
18 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 19/1/2022
19 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 19/1/2022
20 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 19/1/2022
21 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
22 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19/1/2022
23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
24 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19/1/2022
25 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19/1/2022
26 ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
27 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
28 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19/1/2022
29 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ 19/1/2022
30 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 19/1/2022
31 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
32 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  
2 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19/1/2022
3 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19/1/2022
4 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19/1/2022
5 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19/1/2022
6 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19/1/2022
7 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19/1/2022
8 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
9 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
10 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 19/1/2022
11 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
12 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 19/1/2022
13 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
14 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ 19/1/2022
15 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 19/1/2022
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19/1/2022
17 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 19/1/2022
18 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ  
19 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
20 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ  
21 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19/1/2022
22 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19/1/2022
24 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
25 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
26 ΤΕNEΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/1/2022
27 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19/1/2022
28 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
29 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ  
30 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
31 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 19/1/2022
32 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   19/1/2022
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ    
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   19/1/2022
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ    
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   19/1/2022
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ    
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   19/1/2022
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   19/1/2022
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   19/1/2022
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA    
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   19/1/2022
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   19/1/2022
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   19/1/2022
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ    
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   19/1/2022
28 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    
29 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
30 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
31 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   19/1/2022
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   19/1/2022
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ    
34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
35 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ    
36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ    
37 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ    
38 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   19/1/2022
39 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   19/1/2022
40 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   19/1/2022
41     19/1/2022
42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   19/1/2022
43 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   19/1/2022
44 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   19/1/2022
45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   19/1/2022
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   19/1/2022
47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ    
48 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   19/1/2022
49 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
50 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ   19/1/2022
51 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
52 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
53 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
54 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ    
55 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ  
56 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19/1/2022
57 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   19/1/2022
58 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   19/1/2022
59 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    
60 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   19/1/2022
61 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   19/1/2022
62 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ   19/1/2022
63 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   19/1/2022
64 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΥΔ 19/1/2022
65 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
66 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   19/1/2022
67 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   19/1/2022
68 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ   19/1/2022
69 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   19/1/2022
70 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   19/1/2022
71 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   19/1/2022
72 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ    
73 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    
74 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
75 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ   19/1/2022
76 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ   19/1/2022
77 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ    
78 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ    
79 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   19/1/2022
80 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   19/1/2022
81 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ    
82 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
83 SNALLA OLIMBI   19/1/2022
84 ΒΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    
85 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ    
86 ΔΟΥΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   19/1/2022

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   19/1/2022
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   19/1/2022
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   19/1/2022
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   19/1/2022
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   19/1/2022
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   19/1/2022
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ   19/1/2022
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   19/1/2022
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   19/1/2022
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   19/1/2022
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ    
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ    
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   19/1/2022
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   19/1/2022
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   19/1/2022
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ    
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ    
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   19/1/2022
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   19/1/2022
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   19/1/2022
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   19/1/2022
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
28 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   19/1/2022
29 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   19/1/2022
30 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   19/1/2022
31 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
32 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   19/1/2022
34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   19/1/2022
35 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   19/1/2022
36 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ    
37 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ    
38 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    
39 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
40 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    
41     19/1/2022
42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
43 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
44 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
45 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
47 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ   19/1/2022
48 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
49 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   19/1/2022
50 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ    
51 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   19/1/2022
52 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   19/1/2022
53 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   19/1/2022
54 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ   19/1/2022
55 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ 19/1/2022
56 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔ  
57 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
58 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
59 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   19/1/2022
60 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ    
61 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
62 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ    
63 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
64 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Y.Δ.  
65 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   19/1/2022
66 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
67 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ    
68 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ    
69 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
70 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ    
71 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    
72 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ   19/1/2022
73 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ   19/1/2022
74 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   19/1/2022
75 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ    
76 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ    
77 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ   19/1/2022
78 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   19/1/2022
79 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
80 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    
81 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   19/1/2022
82 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ   19/1/2022
83 ΒΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   19/1/2022
84 SNALLA OLIMBI    
85 ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙA   19/1/2022
86 ΔΟΥΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   19/1/2022
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ   19/1/2022
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 STOJANOVSKA FANCHE   19/1/2022
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ   19/1/2022
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   19/1/2022
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   19/1/2022
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
12 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   19/1/2022
14 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
15 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ  
16 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    

ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ    
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   19/1/2022
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   19/1/2022
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   19/1/2022
6 STOJANOVSKA FANCHE    
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ    
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   19/1/2022
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   19/1/2022
12 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   19/1/2022
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
14 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   19/1/2022
15 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ  
16 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   19/1/2022

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση