Δραστηριοποίηση του συνόλου των πωλητών στη λαϊκή αγορά της ημέρας Τετάρτης του Δήμου Φλώρινας

Δραστηριοποίηση του συνόλου των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών) στη λαϊκή αγορά της ημέρας Τετάρτης επί των οδών Λ. Μόδη-Κ. Κώττα- Ταγμ. Σωτηρίου και Αμύντα του Δήμου Φλώρινας λόγω Κορονοϊου.

Ο Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπ’ όψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2.Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
5. Το γεγονός ότι ο χώρος λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Φλώρινας δεν επαρκεί για τη δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών ανά τρία μέτρα απόστασης των πάγκων.

6. Τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού καθώς και την ανάγκη αποσυμφόρησης της λαϊκής αγοράς στο Δήμο Φλώρινας από τα μέτρα που καταλάμβαναν οι πωλητές προ επιδημίας.
7. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΦΕΚ 3611/29.08.2020 τεύχος Β’): Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς την ημέρα Τετάρτη επί των οδών Λ. Μόδη-Κ. Κώττα- Ταγμ. Σωτηρίου και Αμύντα στο σύνολο των πωλητών , επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Για τους επαγγελματίες Βιομηχανικών προϊόντων επί των οδών Λ. Μόδη και Κ. Κώττα, οι πάγκοι δε θα ξεπερνούν τα πέντε μέτρα -5- εκτός των επαγγελματιών που κατέχουν τρία μέτρα -3-, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν εφ΄ όσον δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση των αποστάσεων, στις κενές θέσεις.
2. Για τους επαγγελματίες διατροφικών προϊόντων και παραγωγούς επί της οδού Αμύντα οι πάγκοι δε θα ξεπερνούν τα τρία-3- μέτρα.
3. Για τους επαγγελματίες και παραγωγούς επί της οδού Ταγμ. Σωτηρίου οι πάγκοι θα περιοριστούν στα τρία-3- μέτρα.
4. Για τους παραγωγούς επί των σκεπάστρων οι θέσεις που θα καταλαμβάνουν θα είναι : ανά ένα σκέπαστρο κατάληψης ένα κενό. Οι λοιποί παραγωγοί θα δραστηριοποιηθούν επί της οδού Αμύντα έμπροσθεν των καταστημάτων της Δημοτικής αγοράς κάτω από το στέγαστρο ανά δύο τ.μ. κατάληψης και κενού τριών μέτρων ανά πάγκο.

Καλούνται οι εκπρόσωποι των σωματείων και συλλόγων όπως συνδράμουν στο έργο της Δημοτικής αρχής προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς και η ασφάλεια όλων των πωλητών και του καταναλωτικού κοινού, προς αποφυγή της μετάδοσης της νόσου του Κορωνοϊού (COVID-19), διατηρώντας τις αποστάσεις που τίθενται από την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΦΕΚ 3611/29.08.2020 τεύχος Β’)».

1. Οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές κατά την διάρκεια της λαϊκής αγοράς της ημέρας Τετάρτης του Δήμου Φλώρινας υποχρεούνται :

• Nα φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
• Να έχουν απόσταση μεταξύ των προσόψεων των πάγκων τρία -3- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
• Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
• Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
• Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
• Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
• Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
• Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακκούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
• Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
• Απαγορεύεται η διέλευση και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς.

2. Οι καταναλωτές οφείλουν :

 Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
 Να αποφεύγουν την επίσκεψη της λαϊκής αγοράς τα ευπαθή άτομα και με συνοδεία παιδιών.
3. Η παρούσα ισχύει μέχρι τροποποιήσεώς της.
4. Επόπτες του Δήμου Φλώρινας σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία θα διενεργούν ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
5. Καταστρατήγηση των αναφερομένων στην παρ. 1 θα επιφέρει δυσμενείς κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Δ1α/ΓΠ.οικ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080) ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α’ 173).

– Ο ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ –

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση