ΕΕΤΑΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ & ΤΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Ημ/νία Ανάρτησης: 18 Σεπτεμβρίου, 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ & ΤΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012 – 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

 

που αφορά Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία  (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικής Ασφάλισης

οι οποίοι έχουν ενταχθεί με τις Προσκλήσεις με αριθμ. πρωτ. 757/24.5.2011 και 1035/19.06.2012

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με την από 452/5.9.2012  απόφασή του, και αφού έλαβε υπόψιν του το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2.20458/οικ.6.4824/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο οποίο αποτυπώνεται η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της ΚΕΔΕ, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών και του Νέου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, κατόπιν της διαβούλευσης – διαπραγμάτευσης μεταξύ των ανωτέρω,

Ανακοινώνει

 1. 1. Το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ενισχύει τον προϋπολογισμό της δράσης με επιπλέον 22.000.000€.
 2. 2. Τα ετήσια ανώτατα όρια δαπάνης για όλο το Πρόγραμμα διαμορφώνονται ως εξής:
 • Το ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης σε ευρώ, που θα καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανά θέση που θα καλυφθεί, για το σχολικό έτος 2012 – 2013, στους Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας μειώνεται κατά 12,5% και διαμορφώνεται σε 3.237,50€ με σίτιση και σε 2.975,00€ χωρίς σίτιση.
 • Το ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης σε ευρώ, που θα καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανά θέση που θα καλυφθεί, για το σχολικό έτος 2012 – 2013, στους Παιδικούς Σταθμούς μειώνεται επίσης κατά 12,5% και διαμορφώνεται σε 2.537,50€ με σίτιση και 2.275,00€ χωρίς σίτιση.
 • Το ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης σε ευρώ, που θα καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανά θέση που θα καλυφθεί, για το σχολικό έτος 2012 – 2013, στα ΚΔΑΠ μειώνεται κατά 30% και διαμορφώνεται σε 1.400,00€.
 • Σημειώνεται ότι, σύμφωνα και με το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και κατόπιν της προκύπτουσας μείωσης των ετήσιων ανώτατων ορίων δαπάνης, η σίτιση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη παροχή προγεύματος ή απογευματινού.
 • Το ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης σε ευρώ, που θα καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανά θέση που θα καλυφθεί, για το σχολικό έτος 2012 – 2013, για τα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ και τα Προ-νήπια με αναπηρία παραμένουν αμετάβλητα, δηλαδή στο ύψος των 7.000,00€.
 1. 3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση των ανωτάτων ορίων δαπάνης ανέρχεται στο ύψος των 17.656.205€. Κατά συνέπεια, το σύνολο των προς διάθεση πόρων ανέρχεται σε 17.656.205 + 22.000.000 = 39.656.205€.
 2. 4. Οι πόροι που προκύπτουν από τη μείωση των ανωτάτων ορίων δαπάνης σε ευρώ, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και από την επιπλέον χρηματοδότηση κατανέμονται αναλογικά, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 2.20458/οικ.6.4824/04.09.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αναλύεται κατωτέρω, στις Περιφέρειες που παρουσιάζουν το χαμηλότερο ποσοστό κάλυψης προσφερομένων θέσεων.
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου                       980.000€
 • Περιφέρεια Στερεά Ελλάδας                   1.100.000€
 • Περιφέρεια Αττικής                               30.060.964€
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας        7.515.241€

Όσον αφορά στην κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία δομής αυτή θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

 • Δεν θα διατεθούν επιπλέον θέσεις από την αρχική κατανομή σε ΚΔΑΠ.
 • Ως προς τα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ θα κατανεμηθεί περίπου το 50% των θέσεων που έχουν αιτηθεί. Συγκεκριμένα 27 επιπλέον θέσεις ΚΔΑΠ – ΜΕΑ στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 4 επιπλέον θέσεις στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και 10 επιπλέον θέσεις στη Περιφέρεια Αττικής.
 • Το υπόλοιπο ποσό θα καλύψει θέσεις Παιδικών Σταθμών και θέσεις Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Νικόλαος Βαφειάδης