Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ευχαριστήρια επιστολή της Ιεράς Μητρόπολης Φλώρινας προς τον κ Κωνσταντίνο Ρόζα

Ημ/νία Ανάρτησης: 4 Σεπτεμβρίου, 2023

Πρὸς
τόν ἀξιότιμον
κ. Κωνσταντῖνον Ρόζαν
Λιγνιτωρυχεία Ἀχλάδας Α.Ε.
Εἰς ΑΧΛΑΔΑΝ

Ἀξιότιμε κ. Ρόζα,
Διὰ τῆς παρούσης, ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκφράσωμεν τὰς ὁλοκαρδίους εὐχαριστίας μας διὰ τὴν ἐξαίρετον πρωτοβουλίαν τῆς καθ’ ὑμᾶς προσφορᾶς οἰκοδομικῶν ὑλικῶν ἀξίας πεντακοσίων εὐρώ (500€) ἀνά Ἐνορία τῆς πόλεως Φλωρίνης ἤτοι: α) Ἱ.Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος, β) Ἱ.Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς, γ) Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου, δ) Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου καί ε) Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου καθώς και εἰς τό «Αὐγουστίνειον» Ἐκκλησιαστικόν Γηροκομεῖον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.
Ὅθεν, εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦντες διὰ τήν συνολικήν προσφοράν οἰκοδομικῶν ὑλικῶν ὕψους τριῶν χιλιάδων εὐρώ (3.000€) καί εὐχόμεθα ὁλοψύχως ὅπως ὁ Κύριος χαρίζῃ πλούσιον τὸ ἔλεος, τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν Χάριν Του εἰς πᾶσαν ἐκδήλωσιν τῆς ζωῆς Σας, διατελοῦντες,

Μετὰ πολλῶν ἐγκαρδίων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

TAGGED: Φλώρινα,