Ευχαριστήριο από την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας

theoklhtos
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, καρπὸς τῆς ἀπείρου ἀγάπης Του πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, εὑρίσκει τὸ ἀληθινό της νόημα μέσῳ τῆς αὐθεντικῆς καὶ γενναιοδώρως προσφερομένης ἀγάπης ὅλων πρὸς ὅλους, ἰδίως μάλιστα πρὸς ὅσους εὑρίσκονται εἰς μεγάλην ἀνάγκην. Ζωντανὸν παράδειγμα τῆς ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας ταύτης ἀπετέλεσε ἡ ἐκ νέου πολύτιμος προσφορὰ βοηθείας ἐκ μέρους τῶν κάτωθι ἐπιχειρήσεων:
α) Τῶν «SUPER MARKETS ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ», τὰ ὁποῖα διὰ τῆς διαθέσεως μεγάλου ἀριθμοῦ κουπονιῶν εἰς τὴν Ἱερὰν ἡμῶν Μητρόπολιν ἔδωκαν τὴν δυνατότητα εἰς πενομένους συνανθρώπους μας νὰ ἐξασφαλίσουν ἀπαραίτητα εἴδη διατροφῆς κατὰ τὴν περίοδον τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα.
β) Τῶν «SUPER MARKETS ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΥΠΕΡ-ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», τὰ ὁποῖα διέθεσαν ἐπίσης μεγάλον ἀριθμὸν κουπονιῶν εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολίν μας, προσέτι δὲ καὶ ἑκατὸ (100) κιλὰ ὀσπρίων (φακῶν), προκειμένου νὰ διανεμηθοῦν εἰς ἀδελφοὺς μας στερουμένους καὶ τῶν στοιχειωδῶν ἀγαθῶν διὰ τὴν ἐπιβίωσίν των.
Ἐπαινοῦντες καὶ συγχαίροντες δημοσίως τοὺς ἀνωτέρω δωρητάς, ἐκφράζοντες δὲ καὶ τὰς ὁλοθέρμους εὐχαριστίας ἡμῶν πρὸς αὐτούς, εὐχόμεθα τὸ παράδειγμά των νὰ εὕρῃ πολλοὺς μιμητὰς εἰς τὴν δοκιμαζομένην ὑπὸ τῆς κρίσεως φιλτάτην ἡμῶν Πατρίδα, οὕτως ὥστε τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου νὰ φωτίζῃ καὶ νὰ θερμαίνῃ τὰς καρδίας ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Pin It

Αφήστε μια απάντηση