Εγγραφές  και επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 3 Μαΐου, 2018

 

Εγγραφές  και επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας

Οι εγγραφές  και επανεγγραφές  στους Παιδικούς  Σταθμούς του ΝΠΔΔ για τη σχολική χρονιά 2018-2019 θα γίνονται καθημερινά ,από 10 Μαΐου2018, έως και 30 Μαΐου 2018, κατά τις ώρες από 9:00έως 14:00 στα κεντρικά γραφεία του ΝΠΔΔ στο Σ.Σ. Ιωαννίδη.

Αιτήσεις και πληροφορίες θα δίνονται:

Στα κεντρικά γραφεία του ΝΠΔΔ στο Σ.Σ. Ιωαννίδη(τηλ. 2385026474 εσωτ. 3 και 4).

Από το site του Δήμου Φλώρινας.

 

   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ/ΝΗΠΙΩΝ

(Με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου 3μήνου)

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου 3μήνου), όπου θα εμφανίζεται απαραιτήτως το παιδί, για το οποίο γίνεται η αίτηση και φυσικά θα επιβεβαιώνεται η κατάσταση της οικογένειας (πολύτεκνη οικογένεια, τρίτεκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια, ορφανική οικογένεια).

 

Εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει, να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση (τελευταίου 3μήνου), από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από συμβεβλημένο με το Δικηγορικό Σύλλογο, μεταφραστικό γραφείο.

 

Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο μερών.

 

 1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος:

για το φορολογικό έτος 2017 (εισοδήματα του 2017) βάσει του οποίου θα γίνει ο υπολογισμός των τροφείων, εάν επιλεγεί το παιδί.    

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

-Για τους μη υπόχρεους σε υποβολή φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη,     βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.

 

-Υπεύθυνη Δήλωση, προσκόμισης εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος έτους, (σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομισθεί με το σύνολο των δικαιολογητικών και την αίτηση), το αργότερο έως την 1/9/2018.

(το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ.)

 

Για τη διαδικασία της μοριοδότησης, η προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο  απόρριψης της αίτησης.

 

 1. ΕΝΤΥΠΟ 1ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Η ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ/ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

 

 

 

 1. ΕΝΤΥΠΟ 2 Κατάσταση υγείας του παιδιού, συμπληρωμένη απαραιτήτως από παιδίατρο,

(το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου.).

 

 1. Δικαιολογητικά εργασίας (ανά περίπτωση):

 (αφορούν και τους 2 γονείς προκειμένου να μοριοδοτηθούν)

 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

 • Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση και να έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης.
 • Αντίγραφοαναγγελίαςπρόσληψης
  ή
  εργόσημο
  (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών).

 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ:

 • Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη.

(ισχύει για μόνιμους  και αορίστου χρόνου υπαλλήλους)

 • Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη.

Και Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης

(ισχύει για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου Σ.Ο.Χ.):

 

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΕ Ο.Ε. ή  Ε.Ε., ή  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, πρέπει να προσκομισθούν και τα 4 παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσης (ΓΕΜΗ).
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:

 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2017.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ:

 • Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, υποχρεωτικά με ημερομηνία προγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.
 • .Βεβαίωση Εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

 1. ΕΝΤΥΠΟ 3 Υπεύθυνη Δήλωση, αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας των βρεφικών-παιδικών σταθμών και ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή.

(το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία)

 

 1. ΕΝΤΥΠΟ 4 με τα πληροφοριακά στοιχεία των απαραίτητων δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την αίτηση.

(το έντυπο της δήλωσης χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Δήμου.).

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

 

 • Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:
  • Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση.
  • Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού.

(Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Για τις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει γονέων, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για την εργασία, θα πρέπει να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά και των δύο. Διαφορετικά μοριοδοτείται μόνο όποιος έχει την επιμέλεια του παιδιού.

**Όταν δεν αποδεικνύεται η διάσταση, θα πρέπει να προσκομιστούν κανονικά τα δικαιολογητικά και των 2 γονέων.

 

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (για ορφανό παιδί), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

 1. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων:
 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή).
 • Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.

 

 1. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές).

 

 1. Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).

 

 1. Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ).

 

Εφόσον εξακολουθεί να ισχύει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ [«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)], το ΝΠΔΔ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ            ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ          ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» θα συμμετέχει με τις δομές του (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και ΚΔΑΠ) και για το σχολικό έτος 2018-2019.

 

Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.  και το προσωπικό θα είναι κοντά σας για οποιοδήποτε πρόβλημα και σας εύχεται

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ.

 

 

  Επικοινωνία-Πληροφορίες:   Τσιτσοπούλου Σοφία- Σέρκου Δήμητρα

                                                Τηλέφωνο: 2385026474(εσωτ. 3 και 4)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  ΕΝΤΥΠΟ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                                       Φλώρινα:

 ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                     Αριθ. Πρωτ.:                                               ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση             : Σ. Σ. Ιωαννίδη

ΤΚ                   :531 00 Φλώρινα

Πληροφορίες : Τσιτσοπούλου Σοφία-Σέρκου Δήμητρα

ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τηλέφωνο              : 2385026474

Fax                         : 2385023302

e-mail: npdd.dimouflorinas@hotmail                                                                             : npdd.dimouflorinas@hotmail

 

                                                                                                                                

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Η ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

 

 ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ                                                   ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ                              

 

                                                               

 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

 

1.

 

2.

 

3.

 

                                          ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

 
ΗΛΙΚΙΑ

(κατά την 1/9/2018)

ΕΤΗ

 

 

ΜΗΝΕΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  
ΑΔΕΡΦΑΚΙ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ/ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΤΟΥ ΝΠΔΔ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

ΣΤΑΘΜΟΣ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

 

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ  

 

ΟΝΟΜΑ

 

 
Α.Φ.Μ.  

 

Α.Μ.Κ.Α.  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

 

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ  

 

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΔΗΜΟΣ  

 

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ  

 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ  

 

EMAIL  

 

A.Δ.Τ. ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  

 

 

                                                            ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ  

 

ΟΝΟΜΑ

 

 
Α.Φ.Μ.  

 

Α.Μ.Κ.Α.  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

 

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ  

 

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΔΗΜΟΣ

 

 

 

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ  

 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ  

 

EMAIL  

 

A.Δ.Τ. ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  

 

 

                                                                                 ΦΛΩΡΙΝΑ, …../……./2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ΕΝΤΥΠΟ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                   

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                          ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                                         

                               

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

 (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

 

Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………………………………………………………

 

Ημερομηνίαγέννησης:…………………………………………………………………………………………

 

Βάροςσώματος:………………………………………………………………………………………………………

Χρόνιονόσημα:…………………………………………………………………………………………………………..

Αλλεργικές εκδηλώσεις (Φάρμακα, τροφές, κλπ.):……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ανάπτυξη:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….

Εξέταση κατά συστήματα:

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…………………………………………………………………….

Έλλειψη G6PD

 

 

 

 

                 ΝΑΙ                    ΟΧΙ

 

Επεισόδιο σπασμών:

ΝΑΙ           ΟΧΙ

 

 

 

 

 

Εάν ναι, αιτία:…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Υπάρχουν φάρμακα που δεν πρέπει να παίρνει

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

Άλλες παρατηρήσεις:

……………………………………………………………………………………………………………….……

 

Ο/Η ………………………………………………………………………………………………………………..είναι πλήρως εμβολιασμένος/-η για την ηλικία του και υγιής. Μπορεί να φιλοξενηθεί σε βρεφικό-παιδικό σταθμό / παιδικό κέντρο και να συμμετέχει στις επιτηρούμενες δραστηριότητες του σταθμού (π.χ. μουσικοκινητική, γυμναστικές ασκήσεις).

 

Ημερομηνία …………/…………/2018

 

Ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

 

(υπογραφή – σφραγίδα

 

 

 

 

 

Να συμπληρωθούν από τον παιδίατρο με ένατα εμβόλια που έχουν γίνει, στη δε τελευταία δόση, να αναγράφεται η ημερομηνία που αυτή έγινε.

 

 

ΕΜΒΟΛΙΑ 1Η ΔΟΣΗ 2Η ΔΟΣΗ 3Η ΔΟΣΗ 4Η ΔΟΣΗ 5Η ΔΟΣΗ
Διφθερίτιδας

Τετάνου

Κοκκύτη

(DTP  ή DTaP)

         
Πολιομυελίτιδας

(Polio)

 

         
Αιμόφιλου της ινφλουέντζας

(Ηib)

 

         
Ηπατίτιδας Β

(HepB)

 

         
Ιλαράς

Ερυθράς

Παρωτίτιδας

(MMR)

         
Φυματική Δοκιμασία

(Mantoux)

         
Φυματίωσης

(BCG)

 

         
 

Μηνιγγιτιδόκοκκου

 

         
 

Πνευμονιόκοκκου

 

         
 

Ανεμοβλογιάς

 

         
 

Ηπατίτιδας Α

 

         
Λοιποί εμβολιασμοί

 

 

 

 

 

         

 

Ημερομηνία …………/…………/2018 

 

 

Ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

 

 

(υπογραφή – σφραγίδα

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ            ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                        ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):    
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:    
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:    
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

*Αποδέχομαι τον κανονισμό λειτουργίας των βρεφικών-παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ          ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                        ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»,
 * συμφωνώ για την αποθήκευση των στοιχείων της αίτησής μου, στο πληροφοριακό σύστημα Αξιολόγησης Αιτήσεων που διαθέτει, για την αξιολόγηση και τη μοριοδότησή τους.
*τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι νόμιμα,και αληθή
 τα οποία  θα βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας όποτε ζητηθούν.
*Αποδέχομαι τη μηνιαία συνδρομή (τροφεία) για τον παιδικό σταθμό.

 

Ημερομηνία:        20

 

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ            ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                        ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):    
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:    
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:    
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Υποχρεούμαι με προσκόμιση αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2017, το αργότερο έως 1/9/2018.
 
 
 
 
 
 
 (4)

 

Ημερομηνία:        20

ΟΗ Δηλ.

 

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ή ΝΠΔΔ αυτών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
1. Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη.
(για υπαλλήλους μόνιμους, αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου).
   
2. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (για υπαλλήλους ορισμένου χρόνου).    

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ    
2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.    
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.    

   

 Για ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΕ Ο.Ε. ή  Ε.Ε., ή  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
1. Καταστατικό και τυχόν μεταβολές.    
2. Πιστοποιητικό περί μη λύσης (ΓΕΜΗ).    
3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.    
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.    

 

Για ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
1. Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. (για το έτος 2017).    

Για περιπτώσεις άνεργων γονέων:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ
1.Αντίγραφο δελτίου ανεργίας.    
2. Βεβαίωση Εξατομικευμένης προσέγγισης.    

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

–  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

1.Αντίγραφο διαζευκτηρίου.  
2.Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.  
3.Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού.  
4.Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντος γονέα
(για ορφανό παιδί).
 

–  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙ
1.Αντίγραφο Ταυτότητας.

 ή

2.Αντίγραφο Διαβατηρίου σε ισχύ, με τη μετάφραση
(αν δεν είναι στη λατινική γραφή).

     
1.Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα.

ή

2.Αίτηση ανανέωσης.

     

 

– ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

 

1. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου
(για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές).
 
2. Βεβαίωση από το Στρατό ( για γονέα Στρατιώτη).  

 

                                                                                  ΦΛΩΡΙΝΑ, ..…../……./2018

                                                                                     Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

 

 

                                                                                   

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                   

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                          ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

                                                                      

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ και ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ  ΣΕ ΒΡΕΦ/ΚΟ  και ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  
ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ  
1. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
α. Δημότης και Κάτοικος Δήμου Φλώρινας 20  
β. Κάτοικος Δήμου Φλώρινας 5  
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
α. Μέχρι 10.000,00 € 30  
β. Από 10.001,00 € μέχρι 15.000,00 € 25  
γ. Από 15.001,00 € μέχρι 20.000,00 € 20  
γ. Από 20.001,00 € μέχρι 25.000,00 € 15  
γ. Από 25.001,00 € μέχρι 30.000,00 € 10  
γ. Από 30.001,00 € μέχρι 60.000,00 € 5  
γ. Από 60.001,00 €  και πάνω 0  
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 Αριθμός ανήλικων τέκνων 1 παιδί 5  
2 παιδιά 10  
3 παιδιά 15  
4 παιδιά 20  
και ούτω καθεξής
4.  Ειδικές Οικογενειακές Καταστάσεις ( κατά περίπτωση )
* Μονογονεϊκη Οικογένεια 20  
* Γονείς ή παιδιά με ειδικές ανάγκες 20  
* Μητέρα – Πατέρας Φοιτητής 20  
* Πατέρας στρατεύσιμος – φυλακισμένοι γονείς κλπ 20  
   Αδέλφια (το ένα παιδί φιλοξενείται ήδη στο σταθμό) 10  
5. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
* Συνεχής απασχόληση (δημόσιοι-ιδιωτικοί υπάλληλοι-αυτοαπασχολούμενες) 30
*Άνεργες μητέρες με δελτίο ανεργίας 10
6.ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ               50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 

TAGGED: Φλώρινα,