Ειδική & Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 15 Δεκεμβρίου 2022

Ημ/νία Ανάρτησης: 12 Δεκεμβρίου, 2022

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010)με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018)και την με αριθμ. 380/39456/15-06-2022εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου ΦλώριναςΑΔΣ 66/2020)στην Ειδική«δια ζώσης»συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 15:00΄ μ.μ.,με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης) έτους 2021 του Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της καςΜελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010)με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018)και την με αριθμ. 380/39456/15-06-2022 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου ΦλώριναςΑΔΣ 66/2020)στην Τακτική «δια ζώσης»συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00΄ μ.μ.,μεθέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 05/2022 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Φλώρινας έτους 2023»
Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/202 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με τηντροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας.
3. «Έγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κοςΚωνσταντίνος Σακουλέβας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, υπεύθυνης ομάδας έργου ΣΒΑΚ.
4. «Παράταση υλοτομίας της συστάδας 2β δάσους Άνω Κλεινών»
Εισηγητής κοςΔημήτριος Θεοφανίδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
5. «Παράταση υλοτομίας των συστάδων 3δ, 3ε & 7γ δάσους Ακρίτα»
Εισηγητής κοςΔημήτριος Θεοφανίδης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6. «Σχολικές μεταβολές στα ΕΠΑΛ της Φλώρινας για το σχολικό έτος 2023-2024»
Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
7. «Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για τη μη χορήγηση Γάλακτος στους δικαιούχους της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Φλώρινας για τη χρονική περίοδο 01/01/2022 έως 05/05/2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60 του Νόμου 4735/2020 η οποία αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 97 του Νόμου 4483/2017»
Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
8. «Έγκριση της απόφασης 72/2022 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην πρώτη τροποποίηση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ηλίας Μούλελης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Αφροδίτης Κεσίδου, Διευθύντριας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ

TAGGED: Φλώρινα,