Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 Τα θέματα

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Οκτωβρίου, 2023

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗ «ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμό 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) στην Ειδική «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας Α΄ Εξαμήνου έτους 2023».

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

 

Ο κος Ν.Μ. Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται, σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με ημερομηνία 16-03-2023.

 

ΤΑΚΤΙΚΗ «ΜΕΙΚΤΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018) και την με αριθμό 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) στην Τακτική «μεικτή» (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 24 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30΄ μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Έγκριση της με αριθμό 59/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Η΄ τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Ηλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας.

2. «Απαγόρευση βοσκής στα δημοτικά δάση Κλαδοράχης και Παρορίου»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

3. «Κατακύρωση Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη συστάδα 1δ του Δάσους Μελίτης Δήμου Φλώρινας¨»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

4. «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου νηπιαγωγείου Φλώρινας¨»

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5. «Αποδοχή των όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων στις Τ.Κ. Φλαμπούρου – Κολχικής – Τριποτάμου – Αγ. Βαρθολομαίου¨ από την Π.Ε. Φλώρινας και ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης»

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2023»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7. «Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικών μελών Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκ/σης Δήμου Φλώρινας»

Εισηγήτρια η κα Σοφίας Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.

8. «Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής ο κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

9. «Σχετικά με την ένταξη στο Πρόγραμμα Περίθαλψης – στείρωσης – περισυλλογής του Δήμου και των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς οικονομικά κοινωνικές ομάδες» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 50/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

10. «Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φλώρινας 2023 – 2024» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 51/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

11. «Μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. στην Κοινότητα Τριποτάμου Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 52/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

12. «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην πόλη της Φλώρινας (Λουδοβίκου Παστέρ – οικία Πετρόπουλου Στέφανου)» (σχετ. η με αριθμό 53/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

13. «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την κατάργηση της με αριθμό 432/2015 Α.Δ.Σ. Φλώρινας σχετικά με την έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μακεδονομάχων 12» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 54/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγήτρια η κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

 

Ο κος Ν.Μ. Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται, σύμφωνα με την απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με ημερομηνία 16-03-2023.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κ.κ. συνάδελφοι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 488/35496/25-04-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)» και συγκεκριμένα την παρ. Β Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου «Με το άρθρο 11 του ν. 5043/2023, θεσπίζεται η δυνατότητα το δημοτικό συμβούλιο να συνεδριάζει: δια ζώσης, στο κατάστημα της έδρας του δήμου ή μέσω τηλεδιάσκεψης, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή με μεικτό τρόπο, δηλαδή δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη.  Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με έναν από τους δύο τελευταίους τρόπους (είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με μεικτό τρόπο) μπορεί να λάβει χώρα μόνο μία (1) φορά τον μήνα. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, πρέπει να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ως εκ τούτου παρακαλούνται οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι με φυσική παρουσία, όπως μας ενημερώσουν τηλεφωνικά, τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης, στα τηλέφωνα: 6985771215 – Χάτζιος Μιχαήλ, 2385351020 – Φίλιου Φανή και 2385351039 – Πολυδωρόπουλος Ηλίας.  Για τους συναδέλφους οι οποίοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, ο σύνδεσμος (link) με τον οποίο θα συνδεθείτε και θα συμμετάσχετε στη συνεδρίαση είναι ο: https://michalisxatzios.my.webex.com/meet/michalis.xatzios

Τη συνεδρίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το κανάλι του Δήμου Φλώρινας στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFUiHxymvhWnKDmDGnyoFdA.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ

TAGGED: Δήμος Φλώρινας, Φλώρινα,