Ειδική και Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :

1. Βασίλειο Γιαννάκη Δήμαρχο Φλώρινας
2. Νικόλαο Μουρατίδη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3. Κωνσταντίνο Σακουλέβα Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4. Βασίλειο Χατζητιμοθέου Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. Παναγιώτη Νώτα Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. Σοφία Φουδούλη Τζώτζη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. Νικόλαο Γρηγοριάδη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
8. Βασίλειο Νίκλη Αντιδήμαρχο Φλώρινας
9. Λάζαρο Αντωνιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
10. Δημήτριο Ηλιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
11. Δημήτριο Θεοφανίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
12. Ηλία Μούλελη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
13. Νικόλαο Δούμτση Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14. Κωνσταντίνο Βασιλείου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
15. Στέφανο Μπίρο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
16. Παναγιώτη Τσακμάκη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
17. Γεώργιο Σταύρου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
18. Ευάγγελο Μητσκόπουλο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
19. Παντελή Γεωργιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
20. Γεώργιο Αντωνιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
21. Χαρούλα Βοζινίδου Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
22. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
23. Νικόλαο Καρυπίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
24. Αλέξανδρο Ακριτίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
25. Χρήστο Μπαρδάκα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
26. Γεώργιο Παπαγρηγορίου Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
27. Θεόφιλο Σεχίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
28. Μιχαήλ Τσιώκα Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
29. Τραϊανό Ρασάικο Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
30. Νικόλαο Ιωακειμίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
31. Νικόλαο Αλεξιάδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
32. Δημήτριο Φαρμακιώτη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
33. Θεόδωρο Τορλαχίδη Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας

 

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) στην μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30΄ μ.μ.

[δια ζώσης χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού) και μέσω τηλεδιάσκεψης όσων δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης] σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας Β΄ Εξαμήνου έτους 2021».

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κ.κ. συνάδελφοι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και συγκεκριμένα την παρ. Α περ. 3 «Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ειδικότερα: – με φυσική παρουσία παρευρίσκονται περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού), – μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.  Στο πλαίσιο αυτό και κατά την προσέλευσή σας για συμμετοχή στη συνεδρίαση, θα πρέπει να επιδείξετε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης του τελευταίου εξαμήνου.

Για τους συναδέλφους οι οποίοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που σας έχουν αποσταλεί καθώς και ο σύνδεσμος (link) με τον οποίο θα συνδεθείτε και θα συμμετάσχετε στη συνεδρίαση είναι ο: https://michalisxatzios.my.webex.com/meet/michalis.xatzios.  Επισημαίνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο πρέπει να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ήτοι ορίζεται ως προθεσμία ενημέρωσης η προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης.

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) στην μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00΄ μ.μ.

[δια ζώσης χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού) και μέσω τηλεδιάσκεψης όσων δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης] σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Έγκριση της απόφασης 9/2022 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ανάθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2020»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Σακουλέβας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Αφροδίτης Κεσίδου, Διευθύντριας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

2. «Έγκριση της απόφασης 10/2022 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ανάθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2021»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Σακουλέβας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Αφροδίτης Κεσίδου, Διευθύντριας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

3. «Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Φλώρινας για τη συγκρότηση της Σχολικής Εφορείας του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου-Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Φλώρινας»

Εισηγήτρια κα Σοφία Φουδούλη – Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

4. «Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς τον Περιφερειάρχη για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Φλώρινας λόγω ασύμφορου κυκλοφορίας τους»

Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.

5. «Ορισμός νέας Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (ΑΚΕ)»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Σακουλέβας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Υπεύθυνης της Πράξης.

6. «Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων “ΙΡΙΔΑ” του Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 50/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

7. «Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Βασίλειος Χατζητιμοθέου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Μελπομένης Γερομιχαλού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

8. «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Φλώρινας, Δήμου Φλώρινας, νομού Φλώρινας επί της λεωφόρου Ολυμπιάδος στο ΟΤ που περιβάλλεται από τις οδούς Ολυμπιάδος – Μαγνησίας – Κιουταχείας – Ι. Καραβίτη» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 6/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

9. «Έγκρισή ή μη υπογείωσης εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη της Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 7/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

10. «Αποδοχή θέσεων εγκατάστασης υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων εντός της πόλης της Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 8/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

11. «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα Υδρούσσης Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 9/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας).

Εισηγητής κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κ.κ. συνάδελφοι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και συγκεκριμένα την παρ. Α περ. 3 «Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ειδικότερα: – με φυσική παρουσία παρευρίσκονται περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού), – μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.  Στο πλαίσιο αυτό και κατά την προσέλευσή σας για συμμετοχή στη συνεδρίαση, θα πρέπει να επιδείξετε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης του τελευταίου εξαμήνου.

Για τους συναδέλφους οι οποίοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που σας έχουν αποσταλεί καθώς και ο σύνδεσμος (link) με τον οποίο θα συνδεθείτε και θα συμμετάσχετε στη συνεδρίαση είναι ο: https://michalisxatzios.my.webex.com/meet/michalis.xatzios.  Επισημαίνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο πρέπει να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, ήτοι ορίζεται ως προθεσμία ενημέρωσης η προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης.

Τη συνεδρίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το κανάλι του Δήμου Φλώρινας στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFUiHxymvhWnKDmDGnyoFdA.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση