Εκ περιτροπής δραστηριοποίηση των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών διατροφικών προϊόντων) στις λαϊκές αγορές του Δ. Φλώρινας

Εκ περιτροπής δραστηριοποίηση των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών διατροφικών προϊόντων) στις λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας και Δ.Ε. Μελίτης .


Ο Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπ’ όψη :

 Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ 943 τεύχος Β΄ 20/03/2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020.

 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ.19024/2020 – ΦΕΚ 915/Β/17-3-2020
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 ΕΓΚΥΚΛΙΟ Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας καταναλωτή, αριθ. Πρωτ. 5/18-3-2020 με Θέμα: «Διευκρινήσεις για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 Την ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20040 (ΦΕΚ 988 τεύχος Β΄22-3-2020 ) Απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020.

 Την με αριθ. 325/2020 Απόφαση μας περί Προσωρινής απαγόρευσης πώλησης Βιομηχανικών Προϊόντων στις λαϊκές αγορές Δήμου Φλώρινας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 30.4.2020 επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Φλώρινας ,Δ.Ε. Μελίτης , ως ακολούθως:
• Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
• ΟΙ δραστηριοποιούμενοι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας θα προσέρχονται σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και στο εξής.
2. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα και οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις θέσεις στην επισυναπτόμενη κατάσταση για τη λαϊκή της Τετάρτης του Δήμου Φλώρινας.

3. Για τη λαϊκή αγορά της Δ.Ε. Μελίτης δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις οι πωλητές οφείλουν να διατηρούν την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών η οποία ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

4. Για τη λαϊκή αγορά των παραγωγών του Σαββάτου οι παραγωγοί οφείλουν να τηρούν τις αποστάσεις των πέντε -5- μέτρων.

5.Εξαιρείται της λειτουργίας της παραγράφου 2 η πώληση στις λαϊκές αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017 σύμφωνα με την Απόφασή μας με αριθμό 325 /2020 , εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.
6.Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017, που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.
7. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από το Τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για κάθε λαϊκή και ανάλογα με την διάθεση των πωλητών.

– Ο ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ –

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση