Έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας

Ημ/νία Ανάρτησης: 25 Αυγούστου, 2022
Φωτογραφία αρχείου

Έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Υ. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ.1 του ΚΟΚ.

Φλώρινα, 25 Αυγούστου 2022
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
α) Την υπ’ αριθ. οικ. 75529 από 11-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΙΒΙΟΡ1Γ-1ΨΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, έγκρισης
μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.
β) Την υπ’ αριθ. οικ. 128064 από 22-08-2022 (ΑΔΑ: 90Ξ57ΛΨ-ΗΒΖ) απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Δομών
Περιβάλλοντος, έγκριση μελέτης εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
γ) Τα άρθρα 9,10,44,47,48 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) μας τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
δ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής
σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
ε) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών
σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
στ) Η υπ’ αριθ. 6028/22/1732983 από 24-08-2022 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Φλώρινας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο
– Τη ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του εν θέματι
έργου και τις (α) και (β) σχετικές, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας και η μελέτη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών
του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2020,
αρμοδιότητας Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ.», σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ.1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, από την έκδοση της απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου του πίνακα 1 και όπως τα
μέτρα αυτά αναφέρονται στον πίνακα 2, σε αντιστοίχιση με το είδος της εργασίας που πρόκειται να
εκτελεστεί, η τήρηση των οποίων διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση-προειδοποίηση των κινουμένων
στην οδό για τη μορφή και το είδος του εμποδίου, τη ρύθμιση κινήσεως αυτών με ασφάλεια από την
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Πίνακας 1
α/α Τμήματα Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας προς Συντήρηση
Μήκος (km)
1. E.O.2 Βεύη – Φλώρινα μέσω κόμβου Μελίτης 17,60
2. Ε.Ο.2 Κόμβος Αμυνταίου-Όρια Π.Ε. Φλώρινας/Πέλλας 20,60
3. Ε.Ο.3 Νίκη-Φλώρινα 15,60

Πίνακας 2
α/α Είδος εργασίας Προτεινόμενο μέτρο
1. Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων από
σκυρόδεμα
Εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων.
2. Γενικές εκσκαφές, καθαρισμός χαλαρών
εδαφών και πρανών
· Στένωση λωρίδας ή
· Εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων
στην περίπτωση που λόγω της θέσης εργασίας και
της φύσης των εργασιών δεν εξασφαλίζεται
ελάχιστο ελεύθερο πλάτος διέλευσης οχημάτων
2,75μ. ανά κατεύθυνση.
3. Άρση καταπτώσεων
4. Καθορισμός και μόρφωση τάφρων
5. Κατασκευή τοιχείου συρματοκιβωτίων,
κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων
6. Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία
ασφαλείας
7. Αποξήλωση μονόπλευρου στηθαίου
ασφαλείας
8. Καθαρισμός αγωγών από φερτά υλικά και
προσχώσεις

ΑΡΘΡΟ 2ο
– Σύμφωνα με την ανωτέρω (α) σχετική απόφαση, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)/ Τμήμα Δομών
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των
προαναφερόμενων τμημάτων της Εθνικής Οδού, προέβη στην έγκριση της μελέτης εργοταξιακής
σήμανσης για την εκτέλεση του έργου του θέματος, με την ανωτέρω (β) σχετική, στην οποία λαμβάνονται
ιδιαίτερα υπόψη οι δεσμεύσεις που αφορούν στο μέγιστο μήκος της εργοταξιακής ζώνης για τις
περιπτώσεις όπου αυτό επιβάλλεται, τα ελάχιστα πλάτη των λωρίδων κίνησης οχημάτων, τα μέγιστα όρια
ταχύτητας καθώς και το απαραίτητο πλάτος μεταξύ του χώρου των εκτελούμενων έργων και του
οδοστρώματος κυκλοφορίας για την ασφαλή διέλευση των εργαζομένων όπως αυτά προβλέπονται στην
υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ Β 905/2011) Υ.Α. «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης
εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (Τεύχος 7, Παράρτημα Γ).

– Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο ανάδοχος του έργου
οφείλουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σε κάθε οδικό τμήμα :

α) Να τηρούν πλήρως τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν με την (β) σχετική
Απόφαση σε συνδυασμό πάντα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης του
έργου.
β) Σε περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων
ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίνονται με την (α) σχετική
(όπως π.χ. η ανάγκη λήψης του μέτρου της εναλλάξ κυκλοφορίας λόγω μικρού πλάτους της οδού που
εκτελείται το έργο), να προβούν άμεσα στο αίτημα τροποποίησής της.
γ) Να αποκαταστήσουν αμέσως τυχόν φθορές στην υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή
οπουδήποτε αλλού.
δ) Να ενημερώσουν έγκαιρα την Υπηρεσία μας και τον οικείο Δήμο για το χρόνο έναρξης και λήξης των
εργασιών και να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και
τον Τύπο για τα εκτελούμενα έργα.
ε) Σε περιπτώσεις ζώνης έργων όπου τουλάχιστον σε μια από τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας δεν είναι
δυνατή η λειτουργία περισσοτέρων της μιας λωρίδων κυκλοφορίας, τότε το μήκος αυτής της ζώνης δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 2.000 m.
στ) Να ληφθεί ειδική μέριμνα κατά τον προγραμματισμό του έργου στο εν λόγω οδικό δίκτυο ώστε στην
περίπτωση ανάπτυξης περισσότερων της μίας εργοταξιακών ζωνών επί του ίδιου οδικού άξονα, να
υπάρχει ικανοποιητική απόσταση μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη κάθε φορά ζώνη
προειδοποίησης εντός της οποίας οι διερχόμενοι οδηγοί θα λαμβάνουν εγκαίρως την απαραίτητη
ενημέρωση και προειδοποίηση για τις αλλαγές στις συνθήκες κυκλοφορίας που θα συναντήσουν, θα
προσαρμόζουν κατάλληλα της ταχύτητάς τους και θα γίνεται ομαλά η μετάβαση από το ένα εργοτάξιο στο
άλλο χωρίς την πρόκληση οποιασδήποτε σύγχυσης.
ζ) Στα σημεία που τα τμήματα των οδών στα οποία θα εκτελούνται εργασίες διασταυρώνονται με
παρακείμενες οδούς, να ληφθεί μέριμνα με την προβλεπόμενη σήμανση και την επιτόπου ρύθμιση της
κυκλοφορίας με σηματωρό.
η) Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να
μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
θ) Τα μέτρα που λαμβάνονται με την (β) απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
ι) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να
απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
ια) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα
εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής
σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου,
επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.
ιβ) Στις περιπτώσεις που το προτεινόμενο μέτρο ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας είναι η «Εναλλάξ
κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων» η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται
εναλλάξ ανά κατεύθυνση και θα ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες στην περίπτωση παραμονής του
μέτρου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
– Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου του πίνακα 1 και
όπως τα προσωρινά μέτρα αναφέρονται στον πίνακα 2, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου
«Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Υ.
(ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.», στο Εθνικό Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, με την
προϋπόθεση ο ανάδοχος του έργου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει την
εργοταξιακή σήμανση που εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)/Τμήμα Δομών
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (επιβλέπουσα υπηρεσία) για την προσωρινή
κυκλοφοριακή ρύθμιση στα προαναφερόμενα τμήματα του πίνακα 1 και εφόσον τηρεί τα αναφερόμενα
στις παραγράφους 2, 3 του παρόντος και τις ανωτέρω (α), (β) αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 4ο
– Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης, την ανάρτηση της
στο διαδίκτυο (άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.), για το χρονικό διάστημα μέχρι την 24-8-2023, καθώς και με
την τοποθέτηση της εγκεκριμένης εργοταξιακής σήμανσης αφού ελεγχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (επιβλέπουσα υπηρεσία).

ΑΡΘΡΟ 5ο
– Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4,
5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Φλώρινα,