Γιαννιτσοπούλου υποψήφια Δήμαρχος Αμυνταίου
ΡΟΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Ημ/νία Ανάρτησης: 29 Μαΐου, 2023

Έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση χαρακτηριστικών οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας στο οδικό τμήμα της Ε.Ο.3 αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. κόμβος Αμυνταίου –διασταύρωση Βεύης» σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1 του ΚΟΚ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
α) Την υπ’ αριθ. οικ. 24034 από 16-05-2023 (ΑΔΑ: 9Ω7ΗΟΡ1Γ-Γ7Υ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, ανανέωση έγκρισης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας με το συνημμένο σε αυτή χάρτη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν λόγω έργου.
β) Την υπ’ αριθ. οικ. 85738 από 25-05-2023 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)/Τμήμα Εκτέλεσης Συγκοινωνιακών Έργων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.
γ) Τα άρθρα 9,10,44,47,48 και 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) μας τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
δ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής
σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
ε) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
στ) Την υπ’ αριθ. 6028/23/1055458 από 26-05-2023 αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
Τη ρύθμιση οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση χαρακτηριστικών οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας στο οδικό τμήμα της Ε.Ο.3 αρμοδιότητας Δ.ΤΕ. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. κόμβος Αμυνταίου –διασταύρωση Βεύης», σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ.1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για χρονικό διάστημα μέχρι τις 24-01-2024 στο τμήμα του Εθνικού Οδικού Δικτύου του πίνακα 1 και όπως τα μέτρα αυτά αναφέρονται στον πίνακα 1, σε αντιστοίχιση με το είδος της εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί, η τήρηση των οποίων διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση-προειδοποίηση των κινουμένων στην οδό για τη μορφή και το είδος του εμποδίου, τη ρύθμιση κινήσεως αυτών με ασφάλεια από την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών του έργου. Ε.Ο. 3 Διασταύρωση Βεύης – Κόμβος Αμυνταίου (νέο τμήμα)

Δείτε περισσότερα:

Έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας

TAGGED: Φλώρινα,