Εκλογικό δικαίωμα: Νέοι εκλογείς όσοι που γεννήθηκαν το έτος 1996

Ημ/νία Ανάρτησης: 23 Ιανουαρίου, 2014

kalpi-2

Εκλογικό δικαίωμα: Νέοι εκλογείς όσοι που γεννήθηκαν το έτος 1996

ΘΕΜΑ: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους νέους εκλογείς που γεννήθηκαν το έτος 1996»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ.26/2012), οι νέοι εκλογείς που συμπληρώνουν το 18ο έτος
της ηλικίας τους και συνεπώς αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν (η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο
χρόνο), περιλαμβάνονται αυτεπάγγελτα σε καταστάσεις που συντάσσουν οι δήμοι, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Η ενσωμάτωση των νέων εκλογέων (18άρηδων) στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους διενεργείται στο πλαίσιο της Α αναθεώρησης αυτών (δίμηνο
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου) κάθε έτος. Συνεπώς, οι εκλογικοί κατάλογοι με τους οποίους θα διεξαχθούν οι Ευρωκλογές 2014 θα συμπεριλαμβάνουν όλες
τις μεταβολές που θα έχουν επέλθει σε αυτούς μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014.

Η διαδικασία της Α αναθεώρησης 2014, συνεπώς και η οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων, θα ολοκληρωθεί στις αρχές Απριλίου 2014, οπότε και
θα είναι διαθέσιμοι μέσω του διαδικτύου. Αυτό συνεπάγεται ότι οι ανωτέρω εκλογείς (18άρηδες) που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε, καθώς και
όσοι θα βρίσκονται σε αυτά την ημέρα των εκλογών, δεν θα έχουν πρακτικά τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής στους ειδικούς καταλόγους
των Ελλήνων του εξωτερικού μέχρι την προθεσμία που έχει τεθεί και με την υφιστάμενη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης μέσω διαδικτύου, αφού δεν
θα εντοπίζουν το όνομά τους στους εκλογικούς καταλόγους.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι νέοι αυτοί εκλογείς (18άρηδες), ώστε να ασκήσουν απρόσκοπτα το εκλογικό τους δικαίωμα, το Υπουργείο Εσωτερικών
έχει καθιερώσει την παρακάτω ειδική διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων:

1. Μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.ΕΣ. αναζητείται και συμπληρώνεται η ειδική αίτηση – δήλωση του νέου εκλογέα με τα ατομικά στοιχεία του
ενδιαφερόμενου. Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί «Γεννηθέντες 1996» που βρίσκεται στην πρώτη οθόνη «Στοιχεία Αναζήτησης» της εφαρμογής
«Αίτηση Έλληνα Εκλογέα κατοίκου Ε.Ε.». Εκεί καταχωρούνται υποχρεωτικά: φύλο, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης,
νομός, δήμος και προαιρετικά δημοτική ενότητα, δημοτικό διαμέρισμα και αριθμός δημοτολογίου. Εκτός από τα προηγούμενα βασικά στοιχεία, θεωρείται
απαραίτητη και η συμπλήρωση με λατινικούς χαρακτήρες των στοιχείων της σημερινής διεύθυνσης του νέου εκλογέα (πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλέφωνο,
e-mail), ενώ επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα, η πόλη, σε εκλογικό τμήμα της οποίας επιθυμεί να ψηφίσει.

2. Εκτυπώνεται η αίτηση εις τριπλούν μέσω του συστήματος.

3. Το ένα αντίγραφο δίδεται στον ενδιαφερόμενο, ενώ στα λοιπά δύο αντίγραφα επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της τελευταίας σελίδας του διαβατηρίου (ή
της σελίδας του διαβατηρίου στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία του κατόχου) ή της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Οι αιτήσεις μπορούν
να υποβάλλονται και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, όπως άλλωστε και οι αιτήσεις των λοιπών εκλογέων.

4. Το προξενείο πρωτοκολλεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και αποστέλλει το ένα αντίγραφο (με συνημμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή ταυτότητας)
στη Διεύθυνση Εκλογών του ΥΠ.ΕΣ.

Τέλος, για τη δική σας ενημέρωση, σας στέλνουμε συνημμένα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της αίτησης – δήλωσης του νέου εκλογέα που διαμένει σε άλλο κράτος μέλος
της Ε.Ε.

TAGGED: Εκλογές,