“Εναλλακτικός Τουρισμός” – Παράταση υποβολής προτάσεων

Ημ/νία Ανάρτησης: 20 Νοεμβρίου, 2011
Προκήρυξη προγράμματος “Εναλλακτικός Τουρισμός” – Παράταση υποβολής προτάσεων & δυνατότητα επέκτασης δραστηριότητας σε νέους επιλέξιμους ΚΑΔ

 

 

Αναθέτουσα Αρχή : Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

 

 

Φορείς Διαχείρισης: ΥΠΟΤ/ΓΓΤ/ΕΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΦΕΠΑΕ

 

 

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 20 εκ. ευρώ με συγκεκριμένη γεωγραφική κατανομή (Για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας €930.498,00). Η Δημόσια Δαπάνη της Πράξης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

 

Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης: 40% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

 

 

Σκοπός και στόχοι της Πράξης/Προγράμματος

 

 

Η συγκεκριμένη Πράξη / Πρόγραμμα αποσκοπεί:

 

 

Στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 

Στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος.

 

Στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

 

Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν μέσω του Προγράμματος είναι ενδεικτικά οι κατωτέρω:

 

 

Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

 

Η προσωποποίηση – εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας.

 

Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑμεΑ κ.λπ.).

 

Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές μαζικού τουρισμού.

 

Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων με την τοπική παραγωγή.

 

Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

 

Η εισαγωγή καινοτόμων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 

Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

 

Η διάχυση και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης / Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός», θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αυτές αναφέρονται ενδεικτικά κατωτέρω:

 

 

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής.

 

Πολιτιστικός τουρισμός.

 

Θαλάσσιος τουρισμός.

 

Τουρισμός υπαίθρου.

 

Γαστρονομικός τουρισμός.

 

Τουρισμός υγείας και ευεξίας.

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων

 

 

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, τα οποία:

 

 

Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.).

 

Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010.

 

Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Σύμπραξης, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ. 55 ή/και 79 που περιγράφονται στον Οδηγό προδημοσίευσης του Προγράμματος, η οποία συστήνεται πριν από την υποβολή της πρότασης, με συμβολαιογραφική πράξη μεταξύ των εταίρων με συγκεκριμένους όρους.

 

 

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.

 

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές μονάδες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

 

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 

Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

 

Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2010.

 

Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.

 

Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει έντασηενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

 

Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική.

 

Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.

 

Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην 4.4.2 του προδημοσιευμένου Οδηγού.

 

Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά το τελευταίο έτος 2010 (1/1/2010 – 31/12/2010).

 

Προϋπολογισμός Έργων

 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από € 10.000 έως €400.000 (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

 

Εξοπλισμός, Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, Προβολή – προώθηση, Υπηρεσίες Συμβούλων, Άλλες δαπάνες.

 

 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία επίσημης προκήρυξης της Πράξης 13-9-2011 (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στo Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως)

 

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr  από 15/9/2011 έως 30/12/2011(κατόπιν σχετικής παράτασης).