Ενημέρωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ν. Παπαθανάση του Περιφερειακού Συμβουλίου για θέματα αρμοδιότητάς του

Ημ/νία Ανάρτησης: 5 Σεπτεμβρίου, 2022

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη :

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022 – ΦΕΚ 136/Α9-7-2022

 

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 8η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέμα:

 

1: Ενημέρωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ν. Παπαθανάση για θέματα αρμοδιότητάς του, που αφορούν στη Δυτική Μακεδονία.

 

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

TAGGED: Δυτική Μακεδονία, Πολιτική, Φλώρινα,