Επιστολή για το νοσοκομείο στον υπουργό κ Βορίδη έστειλε ο Σεβ. Θεόκλητος

Ημ/νία Ανάρτησης: 21 Ιουνίου, 2014

nosokomeio-florinas
Πρὸς
τὸν Ἐντιμότατον
κ. Μάκην Βορίδην
Ὑπουργὸν Ὑγείας
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ

Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ,
Ἐν πρώτοις, σπεύδομεν νὰ Σᾶς ἀπευθύνωμεν ὁλοκαρδίους συγχαρητηρίους λόγους καὶ προσρήσεις ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας, εὐχόμενοι ὁλοψύχως ὅπως ὁ Πανάγαθος Ὕψιστος χαρίζῃ πλουσίας τὰς δωρεὰς καὶ τὴν Χάριν Του εἰς τὸ πολυεύθυνον καὶ ὑψηλὸν λειτούργημά Σας, ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος καὶ τοῦ ὑπομένοντος καὶ ἀκαταβλήτως ἀγωνιζομένου λαοῦ αὐτῆς.
Ἐν συνεχείᾳ ἐπιθυμοῦμεν νὰ θέσωμεν ὑπὸ τὴν κρίσιν Σας ἓν ζήτημα σημαντικόν, οὐ μόνον διὰ τὴν Μητροπολιτικὴν ἡμῶν Περιφέρειαν ἀλλὰ καὶ πᾶσαν τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν, καθ᾽ ὅσον πιστεύομεν ὅτι ἐν μέσῳ τῆς βαθυτάτης κρίσεως, ἡ ὁποία πλήττει τὴν Πατρίδα μας καὶ τὸν ἑλληνικὸν λαόν, θέματα ἁπτόμενα τοῦ πλέον κρισίμου πεδίου τῆς Ὑγείας χρῄζουν ὅλως ἰδιαιτέρας ἀντιμετωπίσεως, ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.
Συγκεκριμένως, ἀναφερόμεθα εἰς τὰς μεγάλας ἐλλείψεις ἰατρικοῦ καὶ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ, τὰς ὁποίας καθημερινῶς ἀντιμετωπίζουν τόσον τὸ Γενικὸν Νοσοκομεῖον Φλωρίνης «Ἑλένη Θ. Δημητρίου» ὅσον καὶ τὸ «Μποδοσάκειον» Νοσοκομεῖον Πτολεμαΐδος, ἐλλείψεις αἱ ὁποῖαι προκαλοῦν πλῆθος ἀρνητικῶν συνεπειῶν εἰς τὴν λειτουργίαν των καὶ συνθήκας ἀσφυξίας διὰ τοὺς ἐκεῖ προσφεύγοντας ἀσθενεῖς.
Αἰσθανόμεθα δὲ εἰλικρινῶς ἐντροπήν, πληροφορούμενοι ὅτι, ἀκριβῶς λόγῳ τῶν χρονιζόντων καὶ μὴ ἐπιλυομένων τούτων προβλημάτων, ἀρκετοὶ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἡμῶν ἀλλὰ καὶ ἐν γένει τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας ἀναζητοῦν ὑπηρεσίας ὑγείας καὶ τὴν πολυπόθητον ἴασίν των οὐχὶ εἰς τὰ νοσηλευτικὰ ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδος, τῆς χώρας τοῦ Ἱπποκράτους καὶ τῆς θεμελιώσεως τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ εἰς ἀντίστοιχα ἱδρύματα τῶν ὁμόρων κρατῶν Ἀλβανίας (Κορυτσὰ) καὶ FYROM (Βιτώλια).
Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ, τούτων δοθέντων, παρακαλοῦμεν θερμῶς, ὅπως μετὰ τῆς ἐγνωσμένης εὐαισθησίας Σας καὶ τῆς δεούσης προσοχῆς ἐγκύψητε εἰς τὸ ἀνωτέρω ζήτημα, λαμβάνοντες πρωτοβουλίας καταλλήλους, αἱ ὁποῖαι νὰ ἀποτρέψουν τὴν περαιτέρω ὑποβάθμισιν τῆς παρεχομένης νοσοκομειακῆς περιθάλψεως μετὰ τῶν συνεπακολουθούντων δυσεπιλύτων κοινωνικῶν δυσχερειῶν.
Ἐπισημαίνομεν δὲ, ὡς καλῶς γνωρίζετε, ὅτι ζῶμεν εἰς ἀκριτικὴν παραμεθόριον περιοχήν, καὶ ἐπιθυμοῦμεν καὶ ἀναμένομεν τὴν ἔμπρακτον στήριξιν καὶ μέριμναν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἰδίως εἰς σημαντικωτάτους τομεῖς, ὡς ἡ Ὑγεία καὶ ἡ Παιδεία, καὶ δὴ εἰς συνθήκας κρισίμους καὶ ζοφερὰς διἀ τὴν Ἑλλάδα, οὕτως ὥστε νὰ μὴν αἰσθανώμεθα πλήρως ἐγκαταλελειμμένοι καὶ ἀβοήθητοι.
Ὅθεν, προσδοκῶντες ὅτι θὰ τείνητε οὖς εὐήκοον, δίδοντες τὴν ἁρμόζουσαν καὶ προσήκουσαν λύσιν πρὸς ὄφελος τοῦ τόπου, τῶν ἀσθενῶν καὶ ἐν γένει τοῦ ταλανιζομένου ὑπὸ τῆς κρίσεως λαοῦ τῆς γλυκυτάτης ἡμῶν Ἑλλάδος, διατελοῦμεν,

Μετὰ τιμῆς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

TAGGED: Φλώρινα,