Επιστολή του σεβ. Μητροπολιτη Θεόκλητου στον υπουργό μεταφορών κ. Χατζηδάκη

 

 

 

 

theoklhtos

 

 


Πρὸς

τὸν Ἐντιμότατον Ὑπουργὸν

Ἀνάπτυξης καὶ Ἀνταγωνιστικότητας,

Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καὶ Δικτύων

κ. Κωστῆν Χατζηδάκην

Εἰς Ἀθήνας

 

Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ,

«Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴ εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο καὶ βάζετε φωτιὰ στὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογία». Μὲ τὴν ῥῆσιν αὐτὴν τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Πατρο-Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ξεκινοῦμεν τὴν παροῦσαν ἐπιστολὴν διὰ ἕνα ζήτημα ἰδιαζούσης σημασίας, ἐθνικοθρησκευτικῆς ἀλλὰ καὶ κοινωνικοοικονομικῆς.

Ἡ δυνατότης, ἡ ὁποία δίδεται μὲ νομοθετικὴν ῥύθμισιν εἰς κατηγορίας ἐμπορικῶν καταστημάτων καὶ ἐπιχειρήσεων, διὰ νὰ λειτουργοῦν καὶ κατὰ τὰς Κυριακάς, φρονοῦμεν ὅτι φορτίζει ἀρνητικότερον καὶ θὰ δυναμιτίσῃ ἔτι περαιτέρω τὴν ἤδη βεβαρημένην ἀτμόσφαιραν ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς ἡμέρας, καθιερωθεῖσα ἐπὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου, θὰ τεθῇ ἐν ἀμφιβόλῳ μετὰ τὴν ἀνωτέρω σχετικὴν ῥύθμισιν.

Καὶ δι᾽ ἡμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους ἡ Κυριακὴ εἶναι ἱερὰ ἡμέρα, ἀφιερωμένη εἰς τὴν λατρείαν καὶ δοξολογίαν τοῦ Θεοῦ. Διερωτώμεθα δέ, πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ ἐπίσημος Κυβέρνησις ἑνὸς κατὰ πλειονότητα Ὀρθοδόξου λαοῦ νὰ προβαίνῃ εἰς τοιαύτας κινήσεις εὐθείας προσβολῆς καὶ προκλήσεως τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματός του;

Πέραν τούτων, ἡ ἐπιχειρουμένη κατάλυσις τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς ἐγείρει τὰς δικαιολογημένας ἀντιδράσεις καὶ ἐνστάσεις τῶν ἐντίμων ἐμπόρων-ἐπαγγελματιῶν καὶ ἐμποροϋπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπον οὐδόλως θὰ ὠφεληθῇ  ἡ μικρὰ καὶ μικρομεσαία ἐπιχείρησις, καθ᾽ ὅσον μία ἐπιπλέον ἐργάσιμος ἡμέρα δὲν πρόκειται νὰ ἐνισχύσῃ τὴν διαρκῶς μειουμένην ἀγοραστικὴν δύναμιν τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονται ἀνηλεῶς ἀπὸ τὴν κρίσιν.

Ὁμοίως, ἡ ἐν λόγῳ ῥύθμισις θὰ ἐξουθενώσῃ καὶ τὴν ἐλάχιστον ἐναπομείνασαν σωματικὴν καὶ ψυχικὴν ἰκμάδα τῶν ἐργαζομένων καὶ θὰ διαλύσῃ τοὺς οἰκογενειακοὺς δεσμούς, μὲ ἀνυπολόγιστον ἐθνικὸν καὶ κοινωνικὸν κόστος.

 


Ἐντιμότατε Κύριε Ὑπουργέ, συμπαρατασσόμενοι μὲ τὴν δικαίαν ἀντίδρασιν τῶν Ἐμπορικῶν Συλλόγων τῆς περιφερείας μας, ὑποστηρίζομεν ἐνθέρμως ὅτι ἡ τόνωσις τῆς ἀγορᾶς καὶ ἡ ἐνίσχυσις τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως τῶν καταναλωτῶν δὲν ἔχει τὴν ἀνάγκην μιᾶς ἐπὶ πλέον ἡμέρας λειτουργίας τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων, μάλιστα δὲ τῆς Κυριακῆς, ἀλλὰ δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ διὰ τῆς λήψεως ἀναπτυξιακῶν καὶ κοινωνικῶς προνοιακῶν μέτρων.

Κατόπιν αὐτῶν, παρακαλοῦμεν νὰ ἐπανεξετάσητε τὴν νομοθετικήν Σας πρωτοβουλίαν καὶ νὰ σεβασθῆτε ἐθνικοθρησκευτικὰ θέσμια καὶ παραδόσεις, καθὼς ἔπραξαν γενεαὶ γενεῶν, καὶ αὐτοὶ οἱ ἀλλόθρησκοι Ὀθωμανοὶ κατακτηταί.

Ἐλπίζοντες ὅτι θὰ εἰσακούσητε τὴν μαζικὴν φωνὴν καὶ ἀπαίτησιν τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διατελοῦμεν,

 

 

 

Μετ᾽ ἐγκαρδίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Pin It

Αφήστε μια απάντηση