Ετοιμασίες στον ΑΗΣ Μελίτης, προκειμένου η μονάδα να είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Σεπτεμβρίου, 2022

Σε σειρά διαγωνισμών που αφορούν έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν στον ΑΗΣ Μελίτης, προκειμένου η μονάδα να είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις για τη στήριξη που μπορεί να προσφέρει στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, με δεδομένο τον αυξημένο ρόλο που θα έχουν οι λιγνιτικές μονάδες την επόμενη περίοδο.

Οι εργασίες αφορούν επισκευές και αποκατάσταση εξοπλισμού τόσο στο μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας, όσο και στο σύστημα μεταφοράς λιγνίτη και αποκομιδής τέφρας, αλλά και το σύστημα αποθείωσης.

Πιο αναλυτικά, οι διαγωνισμοί που έχει προκηρύξει η ΔΕΗ και “τρέχουν” αυτή την περίοδο σε ό,τι αφορά τον ΑΗΣ Μελίτης, έχουν τα εξής αντικείμενα και προϋπολογισμούς:

α) Eργασίες επισκευών κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων του ΑΗΣ Μελίτης.

To έργο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

-Καθαρισμός και επισκευή προθερμαντών αέρα με καυσαέρια (LUVO)

-Αντικατάσταση φθαρμένων ελασμάτων / μορφοστοιχείων, διαστολικών και επισκευή αεροφρακτών (ντάμπερ)

-Εργασίες επισκευών Ηλεκτροστατικών Φίλτρων και συστήματος αποκομιδής τέφρας.

-Επισκευή Πύργων Ψύξης και καθαρισμός Κύριων Ψυγείων και ψυγείων λαδιού

-Συντήρηση αναρτήσεων ατμαγωγών

-Προετοιμασία επιφάνειας ατμαγωγών κ.λ.π. για εκτέλεση μη καταστρεπτικών ελέγχων -Αντικατάσταση δικτύων ύδατος πυρόσβεσης, ψύξης & γενικής χρήσης

-Μονώσεις διαφόρων τμημάτων των εγκαταστάσεων

-Ανέγερση και αποξήλωση ικριωμάτων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 143.593,06 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

β) Αποκατάσταση ηλεκτροκινητήρων ΧΤ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 21.200 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

γ) Επισκευές συστήματος διακίνησης λιγνίτη, κεντρικό σιλό λιγνίτη, χοάνες εκφόρτωσης λιγνίτη και χοάνες συστήματος τέφρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 20.760 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

δ) Επισκευή τεφρολεκάνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 16.090 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ε) Απόφραξη των χοανών και των αγωγών αποκομιδής ιπτάμενης τέφρας των Luvo στη δεύτερη διαδρομή των καυσαερίων του ΑΗΣ Μελίτης και μεταφορά των παραπροϊόντων στον χώρο απόθεσης του Ορυχείου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 12.540 ευρώ  (χωρίς ΦΠΑ).

στ) Ετήσια συντήρηση συστημάτων κατεργασίας νερού, αποβλήτων και αποθείωσης του ΑΗΣ Μελίτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 65.341 ευρώ   (χωρίς ΦΠΑ).

ζ) Βοηθητικές εργασίες στον απορροφητή του συστήματος αποθείωσης, επισκευή και αποκατάσταση με επικάλυψη ινοπλασμένων υλικών των φθαρμένων τμημάτων των αγωγών GRP.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 37.438,60 ευρώ   (χωρίς ΦΠΑ).

Επίσης, η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο εργασίες υποστήριξης λειτουργίας των γραφείων επεξεργασίας-αποτελεσμάτων, ανθρώπινου δυναμικού του τομέα Λειτουργίας και γραφείου διευθύνσεως του ΑΗΣ Μελίτης, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 20.773,60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ),

πηγη energypress.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook..

Ακολουθήστε μας στο Facebook..
TAGGED: ΔΕΗ,