Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE:1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Ημ/νία Ανάρτησης: 16 Ιουλίου, 2014

life-klima
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE:1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “LIFE” για τη χρηματοδότηση έργων δράσης για το κλίμα.

Μέσω του υποπρογράμματος LIFE για το περιβάλλον θα διατεθούν, το 2014, 238,86 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, με έμφαση στη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας, την αποδοτικότητα των πόρων και την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση.

Στόχος της πρόσκλησης
Η πρόσκληση καλύπτει προτάσεις και για τα δύο υπο-προγράμματα του LIFE Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα.

Για το υποπρόγραμμα για το Περιβάλλον, η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει επιχορηγήσεις για «παραδοσιακά»έργα, προπαρασκευαστικά έργα, ολοκληρωμένα (integrated ) έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας και για έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων.

Για το υποπρόγραμμα για την Κλιματική Δράση, η παρούσα πρόσκληση θα καλύψει τις επιχορηγήσεις δράσης μόνο για “Παραδοσιακά” έργα και έργα ενίσχυσης των ικανοτήτων (οι άλλοι τύποι θα καλυφθούν από το 2015 και μετά)

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση επιδοτούνται τα κάτωθι έργα:

τα «παραδοσιακά έργα» που καλύπτουν τις κάτωθι θεματικές προτεραιότητες:

Περιβάλλον και αποδοτικότητα των όρων

Φύση και Βιοποικιλότητα

Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Ακολουθήστε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο YouTube
TAGGED: Ευρωπαική ένωση,